3 islands

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

Προεόρτια τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

 

Εισόδια-Θεοτόκου.jpg

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Προεορτάζουμε σήμερα τήν θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία δέν περιγράφεται ὡς γεγονός μέσα στήν Καινή Διαθήκη. Καί τοῦτο διότι ὁ σκοπός τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι νά μᾶς δώσει αὐτά, πού ἔχουμε ἀνάγκη γιά τή σωτηρία μας καί ὄχι νά καλύψει τήν περιέργειά μας μέ λεπτομέρειες τῆς ζωῆς τῶν διαφόρων ἱερῶν Προσώπων, οὔτε κἄν γιά Αὐτό τό Θεανδρικό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας. Μήν ξεχνᾶμε ἐπίσης ὅτι ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος κλείνει τό Εὐαγγέλιό Του ἐπισημαίνοντας, ὅτι ἐάν γραφόταν ἕνα πρός ἕνα, ὅλα ὅσα ἔκανε ὁ Χριστός, δέν θά χωροῦσε ὁ κόσμος τά βιβλία πού θά γράφονταν. Συνεπῶς καί γιά τό πάντιμο Πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτόκου μέσα ἀπό τίς ἀφηγήσεις τῶν Εὐαγγελίων, μαθαίνουμε μόνο γιά τόν Εὐαγγελισμό Της, τήν συναπτή ἐπίσκεψή Της στήν Ἐλισάβετ καί κάποια ἀκόμη ἐλάχιστα περιστατικά τῆς ζωῆς της, πού ἄμεσα συνδέονται μέ τόν βίο καί τό ἔργο τοῦ Κυρίου μας.

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου λοιπόν στόν Ναό περιγράφονται λεπτομερῶς στό λεγόμενο Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου. Πρόκειται γιά ἕνα ἀρχαιοχριστιανικό κείμενο, τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία, ἄν καί φέρει τό ὄνομα τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, δέν τό κατέταξε στόν κανόνα τῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅπως ἔκανε μέ τήν ἐπιστολή του. Οὔτε τό περιέβαλε μέ τόν μανδύα τῆς αὐθεντίας Της, ἐπειδή ἀπό νωρίς νοθεύτηκε μέ αἰρετικές γνωστικές διδασκαλίες. Ὅμως τό κράτησε γιά νά ἀντλεῖ μέ πολλή προσοχή καί διάκριση ἀπαραίτητες ἱστορικές πληροφορίες, ὅταν πρέπει, ὅπως κάνει καί γιά τήν σημερινή ἑορτή.

Σέ αὐτό διαβάζουμε, πῶς τό ἄτεκνο ζεῦγος τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννης ἀπέκτησαν μετά ἀπό θεία ἐπαγγελία τό παιδί τους, τήν Παρθένο Μαρία, τήν Ὁποίαν καί ἀφιέρωσαν στόν Ναό τοῦ Σολομῶντος στά Ἱεροσόλυμα, κατά τήν ὑπόσχεσή τους, γιά νά ἀνατραφῆ ἐκεῖ καί νά διακονῆ σ΄αὐτόν. Στήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ τήν Παναγία μας ὑποδέχθηκε ὁ ἀρχιερέας Ζαχαρίας, ὁ μετέπειτα πατέρας τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί γνωρίζοντας ὡς Προφήτης κι αὐτός τόν θεῖο προορισμό Της, τήν εἰσήγαγε κατά μοναδική ἐξαίρεση στά Ἅγια των Ἁγίων, ὅπου καί ἀνετράφη μέ τροφή πού Τῆς ἔφερναν οἱ ἄγγελοι.

Ἀλλά τό σπουδαῖο εἶναι πώς ἀκόμη κι ἄν δέν περιγράφεται ὡς γεγονός στήν Καινή Διαθήκη, ἐντούτοις προτυπώνεται καί προεικονίζεται μέ ἔμφαση στήν Παλαιά Διαθήκη, ὅπου «ῥήσεις Προφητῶν καί αἰνίγματα» ἀποφαίνονται γιά τήν σάρκωση τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Παρθένο Μαρία καί ἐξαγγέλουν καί τήν εἴσοδό Της στόν Ναό.

Μέσα στήν πλούσια ὑμνογραφία τῆς ἑορτῆς, παραλληλίζεται ὁ ναός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ τόν ναό τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τό παλαιό σκήνωμα τοῦ Θεοῦ, δηλαδή ὁ Ναός τοῦ Σολομῶντος, μέ τό νέο, δηλαδή τήν Παναγία.

Ὁ Ναός τοῦ Σολομῶντος ἦταν ὁ Ναός τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ πανω στή γῆ. Τό σκήνωμά Του μεταξύ των ἀνθρώπων. Ναός καθαρός, ἅγιος, ἀμίαντος, ὅπου ἐτελεσιουργεῖτο τό μυστήριο τῆς πνευματικῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στό μέσον του λαοῦ Του. Αὐτός, τόν Ὁποῖον δέν Τόν χωροῦσε ὁ οὐρανός τοῦ οὐρανοῦ, κατοικοῦσε στό ἱερό αὐτό κτίσμα, ὅπως χαρακτηριστικά ὑπογραμμίζει ὁ Σολομῶν στήν προσευχή πού ἀνέπεμψε κατά τήν μεγάλη ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων του καί ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά ἀναγνώσμα τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων: «... σύ ὁ Θεός θά κατοικήσης μαζί μέ τούς ἀνθρώπους στήν γῆ. Ἐάν ὁ οὐρανός καί ὁ οὐρανός τοῦ οὐρανοῦ δέν εἶναι ἱκανοί νά σέ χωρέσουν, πώς θά γίνη κατοικητήριόν σου ὁ ναός αὐτός, τόν ὁποῖον ἐγώ οἰκοδόμησα πρός δόξαν τοῦ Ὀνόματός σου;» (Γ΄Βασ. Η 27). Καί ὅμως ὁ ἀχώρητος Θεός αὐτόν τόν τόπον ἀγάπησε καί ἐξέλεξε, ὅπως  σημειώνει ὁ Προφήτης καί Βασιλιᾶς Δαβίδ στόν ψαλμό 131: «Αὐτή ἡ Ἰερουσαλήμ εἶναι ἡ μόνιμη κατοικία μου στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἐδώ θα κατοικήσω, διότι αὐτή ἐγώ ἐξέλεξα καί προτίμησα.»

Σ΄αὐτόν τόν Ναό τοῦ Σολομῶντος εἰσόδευσε ἡ Παρθένος Παναγία μας, ὅταν ἦταν τριῶν ἐτῶν. Καί Ἡ Ἐκκλησία μας, ὑπενθυμίζοντας τήν τριετῆ ἀγελάδα, πού θυσίασε ὁ γενάρχης Ἀβραάμ στόν Θεό, ὅπως ἀναφέρεται στόβιβλίο τῆς Γενέσεως (Βλ. ΙΕ 9), μας διδάσκει, πώς κατά τόν ἴδιο τρόπο ἡ Παναγία μας προσφέρθηκε στόν Ναό, ὡς ἡ καθαρή καί ἄμωμη θυσία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους πρός τόν Θεό. Ἡ λογική αὐτή ζῶσα θυσία γίνεται ἀποδεκτή ἀπό τόν Θεό καί εἰσάγεται στά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ἔτσι ἡ Παναγία γίνεται τό ἐπίγειο κατοικητήριο τοῦ παντάνακτος Θεοῦ, ὅπως ψάλλεται στό δοξαστικό των αἴνων τῆς ἑορτῆς.

Ὁ νομικός αὐτός Ναός προτύπωνε τήν Παρθένο Μαρία. Καί πιό συγκεκριμένα ἦταν ἡ προφητική εἰκόνα καί ἡ προτύπωση τοῦ ὑπερφυοῦς μυστηρίου, τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, πού συντελέσθηκε μέσα στά σπλάχνα τῆς Παρθένου Μαρίας. Ἡ Παναγία εἰσῆλθε στά Ἅγια τῶν Ἁγίων τοῦ Ναοῦ καί ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἅγιος τῶν Ἁγίων δηλαδή εἰσῆλθε στήν παρθενική μήτρα τῆς Παναγίας μας καί κατοίκησε μέσα Της γιά ἐννέα μῆνες. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ Παναγία μας ἀναδείχθηκε ἡ ἀληθινή σκηνή τοῦ μαρτυρίου τοῦ Θεοῦ, ὁ ἐπίγειος ἄχραντος καί ἀκατάλυτος Ναός Του, ἡ ἔμψυχος καί ἄψαυστος, δηλαδή ἀνέγγιχτη, ἀπείραχτη, κιβωτός τῆς Διαθήκης τοῦ Θεοῦ, ὅπως ψάλλεται στήν ἐνάτη ὠδή τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς.

Ἡ κιβωτός τῆς Διαθήκης εἶναι ἀκόμη μία προτύπωση τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, διότι φυλασσόταν στά Ἅγια τῶν Ἁγίων τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος καί ἐμπεριεῖχε τίς δύο πλᾶκες τοῦ Νόμου, τήν χρυσή στάμνα μέ τό μάννα καί τήν ράβδο τοῦ Ἀαρών πού βλάστησε. Τώρα ἡ Παναγία μας δέχεται μέσα Της τόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος μᾶς διδάσκει μέ τό ἱερό Εὐαγγέλιο, πού συμπληρώνει καί ἐπαληθεύει τόν Νόμο, μᾶς τρέφει, ὄχι πλέον μέ τό μάννα, ἀλλά μέ τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του καί μᾶς σώζει μέ τήν Ἱερωσύνη Του, πού μαρτυρεῖ ἡ ράβδος τοῦ Ἀαρών πού βλάστησε. Αὐτές εἶναι κάποιες ἀπό τίς προφητικές εἰκόνες, τίς ὁποῖες χρησιμοποιεῖ ὁ ὑμνογράφος σήμερα γιά νά ψάλη τήν δόξα τῆς Θεοτόκου καί γιά νά φανερώσει ἐμμέσως πλήν σαφῶς, ὅτι ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἐξαγγέλλεται προφητικῶς καί πραγματοποιήθηκε ἐν χρόνῳ.

Στήν Παναγία μας συναντήθηκε ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό, γιατί μέσα της ὁ Θεός ἔγινε καί ἄνθρωπος, γιά νά γίνη ὁ ἄνθρωπος Θεός. Ὁ Ναός τοῦ Σολομῶντος, δέχθηκε τήν Παναγία στά Ἅγια τῶν Ἁγίων του κι Ἐκείνη ἔγινε ὁ καθαρώτατος Ναός τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὅπως λέει καί τό κοντάκιο τῆς ἑορτῆς καί δέχθηκε μέσα Της τόν Ἅγιο τῶν Ἁγίων.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Τό θεολογικό νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, δέν εἶναι ἁπλῶς ἀνάμνηση μιᾶς διηγήσεως, ἀλλά ἡ ἔξαρσις τῆς θεομητορικῆς ἰδιότητος τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας, ὅπως προφητεύθηκε καί πραγματοποιήθηκε. Ὑπάρχει ὅμως καί μία ἐκκλησιολογική διάσταση. Ἡ Θεοτόκος εἶναι καί τύπος τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ νέου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, μέσα στόν ὁποῖον κατοικεῖ ὁ Θεός καί ἐμπεριπατεῖ. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι διά τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου σ΄αὐτήν καί ἀπό αὐτήν, γίναμε ναοί τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος καί τό Ἅγιο Πνεῦμα κατοικεῖ μέσα μας, ὅπως ξεκάθαρα τό γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στούς Κορινθίους καί κατά συνέπειαν σέ ὅλους ἐμᾶς (Βλ. Α΄Κορ. γ 16-17). Καί ὡς Ναοί τοῦ Θεοῦ ἔχουμε ὑποχρέωση νά ἁγιαζόμαστε, ἐκκλησιαζόμενοι στούς ἐπίγειους Ναούς τῆς Δόξης Του, δηλαδή μέσα στούς Ὀρθόδοξους Ναούς μας. Ἐκεῖ ὅπου στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, στό Ἱερό Βῆμα δηλαδή, ὑπάρχει ἀντί τῆς Κιβωτοῦ τῆς Διαθήκης ἡ Ἁγία Τράπεζα μέ τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί τό ἅγιο Ποτήριο τῆς Ζωῆς, ἀπό τό ὁποῖο μεταλαμβάνουμε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἷματος τοῦ Χριστοῦ, γιά νά ζεῖ μέσα μας ὁ Ἅγιος τῶν Ἁγίων, ὁ Ὁποῖος ἀναπαύεται στούς ἁγίους. Ἀμήν.

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30