3 islands

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον...»

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τό μεγάλο γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τό παρουσιάζει ἐνώπιον μας ὡς ἀφορμή καί δικοῦ μας πανηγυρισμοῦ, ἀλλά καί δικῆς μας πνευματικῆς χαρᾶς. Αὐτό τό ὁποῖο εὐαγγελίστηκε ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ στήν Παναγία δέν ἦταν ἕνα ἁπλό μήνυμα ἀπό τό Θεό, ἀλλά ἦταν ἡ πρόσκληση τήν ὁποία ἀπηύθυνε αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Θεός πρός τήν Παρθένο Μαριάμ γιά νά διακονήσει τό μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ξέρουμε ὅτι μέσα στήν Παλαιά διαθήκη ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶχε δώσει πολλές ὑποσχέσεις καί εἶχε συνάψει διαθῆκες μέ τούς Πατριάρχες τῶν Ἰουδαίων, ὅτι δέν θά ξεχάσει τό ἀνθρώπινο γένος, ἀλλά θά ἔλθει, θά στείλει κάποιον Σωτήρα καί Λυτρωτή, ὁ ὁποῖος θά προσπαθήσει ὄχι μόνο νά λυτρώσει τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τήν κακοδαιμονία μέσα στήν ὁποία βρίσκεται, ἀλλά νά ἐπαναφέρει τόν ἄνθρωπο καί ὁλόκληρη τή Δημιουργία στήν πρότερη ἐκείνη κατάσταση τῆς ἁγιότητας καί τῆς ὀμορφιᾶς πού εἶχε μέσα στόν Παράδεισο. Καί αὐτό πραγματοποιεῖται πλέον στό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας τή στιγμή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

Ρωτᾶνε πολλοί πώς εἶναι δυνατόν μιά γυναίκα ἡ ὁποία εἶναι παρθένος, ἡ ὁποία, ὅπως καί ἡ Παναγία μᾶς ρωτοῦσε τόν ἄγγελο, δέν εἶχε γνωρίσει ἄνδρα, δέν εἶχε συνευρεθεῖ ποτέ μέ ἄνδρα, πώς εἶναι δυνατόν νά γεννήσει ἕνα παιδί. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχάγγελος δέν μπαίνει στόν κόπο νά ἑρμηνεύσει το πῶς, γιατί οὔτε αὐτός, παρ’ ὅλη τήν ἀγγελική φύση του, δέν μπορεῖ νά ἑρμηνεύσει τά μυστήρια καί τά θαύματα τοῦ Θεοῦ. Ξέρει ὅμως αὐτό τό ὁποῖο βλέπει νά συμβαίνει μπροστά στά μάτια του ἐκείνη τήν ὥρα. Ἐκείνη τή στιγμή πού μεταφέρει τό χαρμόσυνο μήνυμα, ὁ ἴδιος λέγει αὐτό τό ὁποῖο συμβαίνει. Ὁ Θεός Πατέρας ἐπισκιάζει μέ τή δύναμη Τοῦ τή Θεοτόκο. Τό Πανάγιο Πνεῦμα κατέρχεται καί ἐνοικεῖ μέσα στήν ψυχή, στήν καρδιά καί στά σπλάχνα τῆς Παναγίας μας, καί τήν καθαρίζει ἀπό κάθε ἁμαρτία, ἀπό κάθε ρύπο καί μολυσμό. Καί ἀπό ἐκείνη τήν ὥρα μέσα σέ ἐκείνη τήν κατακάθαρη καρδιά καί ψυχή τῆς Παναγίας μας, ἔρχεται νά κατοικήσει τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός. Καί ἐκείνη τήν ὥρα μέσα στά σπλάχνα τῆς Θεοτόκου, ὅπως λένε οἱ Πατέρες  τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐνοικεῖ ὁλόκληρη ἡ Θεότητα.

Αὐτό εἶναι τό μεγάλο θαῦμα τό ὁποῖο συμβαίνει. Πῶς εἶναι δυνατόν Αὐτός ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Δημιουργός των ἁπάντων, αὐτός ὁ ὁποῖος εἶναι ἄκτιστος, Αὐτός ὁ ὁποῖος δέν χωρεῖ σέ κανένα τόπο καί σέ κανένα χῶρο, νά χωρεῖ τώρα στά σπλάχνα μιᾶς γυναίκας. Γι’ αὐτό καί οἱ Πατέρες λένε ὅτι ἐκείνη τήν ὥρα ἔχουμε ἀνάπλαση καί ἀναδημιουργία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἦταν ὁ Ἀδάμ καί ἀποστολή τοῦ ἦταν νά ἁγιάσει ὁλόκληρη τήν κτίση καί ὡς ἄλλος ἱερέας νά προσφέρει αὐτή τή Δημιουργία, τόν ὑλικό κόσμο, εὐχαριστία καί θυσία εὐχαριστίας στό Θεό. Δέν τό κατάφερε μέ τήν ἁμαρτία του. Καί ἔρχεται τώρα αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Θεός πού δημιούργησε τόν πρῶτο Ἀδάμ καί δημιουργεῖ τό νέο Ἀδάμ, τόν χριστό μας. Καί παίρνει σάρκα ἀπό τά σπλάχνα τῆς Παναγίας μας καί τήν ἑνώνει μέ τή θεϊκή Του φύση. Καί ἔχουμε λοιπόν δύο φύσεις, θεϊκή καί ἀνθρώπινη, στό ἕνα πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί αὐτός πλέον ὁ Θεάνθρωπος ὁ ὁποῖος γεννιέται, ὁ ὁποῖος κυοφορεῖται πρῶτα στά σπλάχνα τῆς Παναγίας μας, εἶναι ὁ τέλειος καί ἀπολύτως Ἀναμάρτητος. Εἶναι Αὐτός ὁ ὁποῖος ἔρχεται γιά νά διορθώσει τά σφάλματα τῶν προπατόρων του, εἶναι Αὐτός ὁ ὁποῖος ἔρχεται γιά νά σηκώσει στούς δικούς Του ὤμους, τούς ἀναμάρτητους, ἐπαναλαμβάνω, τίς δικές μας ἁμαρτίες. Γιά νά μᾶς χαρίσει τήν ἐλευθερία. Γιά νά ἀνοίξει τήν πόρτα τοῦ Παραδείσου καί νά γίνει Αὐτός ὁ δρόμος καί ἡ θύρα πού μποροῦν νά μᾶς ὁδηγήσουν καί πάλι κοντά στόν Θεό Πατέρα.

Νά λοιπόν γιατί σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει. Νά γιατί μᾶς καλεῖ καί ἐμᾶς νά πανηγυρίσουμε. Νά γιατί μᾶς δείχνει τό πρόσωπο τῆς Παναγίας καί μᾶς λέει ὅτι Αὐτή, ἀφοῦ πλέον διηκόνισε στό μυστήριο τῆς σωτηρίας, ἀφοῦ ἔγινε ἡ Μητέρα τῆς Ζωῆς, ἀφοῦ εἶναι πραγματικά Θεοτόκος, ἀφοῦ γέννησε Θεάνθρωπο, τόν Θεό ἐγέννησε σέ αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμο, τότε καί ἐμεῖς μποροῦμε νά Τήν ἀποκαλοῦμε πνευματική μας Μητέρα καί μποροῦμε νά προστρέχουμε στή Χάρη Της καί ἱκετευτικά νά Τῆς ζητοῦμε νά μεσιτεύει στόν Υἱό Της καί γιά τή δική μας σωτηρία.

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι εἴδαμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ νά γνωρίζουμε τήν Ἐκκλησία Του ἀπό τά πρῶτα χρόνια της Γενέσεώς της, γνωρίζουμε αὐτή τήν προστασία τῆς Θεοτόκου καί στήν ζωή τοῦ καθενός χριστιανοῦ, ἀλλά καί στήν ζωή καί στήν πορεία αὐτοῦ ἐδῶ του ἔθνους. Γί αὐτό καί ὄχι τυχαία αὐτό τό ἔθνος ἐπέλεξε αὐτή τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τήν 25η Μαρτίου, γιά νά ἑορτάσει τήν ἐθνική του ἐλευθερία, σέ πεῖσμα κάποιων οἱ ὁποῖοι θέλουν νά τό ἀρνοῦνται, σέ πεῖσμα κάποιων οἱ ὁποῖοι θέλουν νά μᾶς ποῦν ὅτι αὐτά εἶναι παραμύθια, σέ πεῖσμα κάποιων οἱ ὁποῖοι θέλουν νά ποδοπατήσουν τά ἱερά καί τά ὅσια αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ ἔθνους, σέ πεῖσμα κάποιων οἱ ὁποῖοι θέλουν νά ξαναγράψουν τήν ἱστορία αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ ἔθνους, ὄχι παρουσιάζοντας τά γεγονότα ὅπως ἔγιναν, ἀλλ’ ὅπως αὐτοί τά φαντάζονταν μέσα στό ἀρρωστημένο μυαλό τους. Ἐμεῖς ὅμως, ὅσο καί ἄν φωνάζουνε, ὅσο καί ἄν μαίνεται ἡ θύελλα τῆς ἀρνήσεως καί τῆς ἀπιστίας, θά συνεχίσουμε νά ἐρχόμαστε σέ αὐτούς τούς χριστιανικούς ναούς καί μπροστά στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας νά ἐναποθέτουμε τήν καρδιά μας, τήν ἱκεσία μας, τήν αἴτησή μας νά δώσει ἔλεος ὁ Θεός καί στή δική μας ζωή καί ψυχή, νά ρίξει τό βλέμμα Τοῦ ἱλαρό καί πρός τή δική μας καρδιά καί νά μᾶς δώσει τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἀλλά κυρίως αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Θεός νά προστατεύει αὐτό τό ἔθνος ἀπ’ ὅλους τους κινδύνους οἱ ὁποῖοι θέλουν νά τό καταποντίσουν καί νά συνεχίζουμε μέσα στήν εἰρήνη καί στή γαλήνη καί στήν ἠρεμία αὐτῆς τῆς εἰρήνης νά λατρεύουμε τόν Θεό μας καί νά ἀποδίδουμε τιμή στήν Παναγία μας, αὐτή τήν μεγάλη πρέσβειρα τῶν δικῶν μας αἰτημάτων πρός τόν Θεό.

Μακάρι λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἡ Παναγία μᾶς τῆς ὁποίας σήμερα ἑορτάζουμε τόν Εὐαγγελισμό, ἀλλά καί τήν κραταιά προστασία Της πρός τό ἔθνος μᾶς ἀφοῦ, ὅπως τήν ὀνομάζουμε εἶναι ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός, Αὐτή νά μᾶς δείχνει τόν ἀληθινό δρόμο τῆς θεογνωσίας, καί Αὐτή νά μᾶς χαρίζει μέ τίς δικές Της πρεσβεῖες, μέ τά δικά Της μεσιτευτικᾶ δάκρυα, καί τή δική μας σωτηρία, καί τή δική μας ἐλευθερία κυρίως ἀπ’ τά τεχνάσματα καί τίς παγίδες τοῦ Διαβόλου, ἀλλά καί ἀπό τά ἁμαρτωλά μας πάθη, καί νά μᾶς εἰσαγάγει μέσα στόν Παράδεισο τοῦ Χριστοῦ μας.

Χρόνια πολλά σέ ὅλους καί ἡ Παναγία μας νά εἶναι πάντοτε ἡ ὁδηγός μας, ἀλλά καί ἡ πνευματική μας Μητέρα, σ’ αὐτό τό ταξίδι τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας.                     

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31