3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΜΗΝΥΜΑΤΑ
  • ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.

Ἀγαπητοί μου,
Εὑρισκόμεθα σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποίαν, ἡ ραγδαία πρόοδος τῆς ἐπιστήμης καί οἱ ἐφαρμογές της τεχνολογίας ἄλλαξαν τίς συνήθειες καί τίς νοοτροπίες μας, ἄλλαξαν τήν ἴδια μας τήν ζωή. Διαπιστώνουμε καθημερινά τίς ἐπιδράσεις, πού ὑφιστάμεθα ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως καί ἀπό τή συστηματική διαβολή τῶν προτύπων, τήν μεθοδική ἰσοπέδωση τῶν πάντων, τήν ἐπιχειρούμενη σταδιακή ἀποχριστιανοποίησή μας καί τήν προβολή κυρίως εὐρωπαϊκῶν μοντέλων ζωῆς. Τίποτε δέν μοιάζει μέ τό χθές.

Αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη, ὡς πνευματικός Πατέρας Σας μέ τήν ἔναρξη τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ καί ἱεραποστολικοῦ ἔτους, νά ἀπευθυνθῶ σήμερα στούς γονεῖς τῶν παιδιῶν μας καί νά τούς ὑπενθυμίσω, ὅτι πολύ καλά κάνουν ὅλοι οἱ γονεῖς καί παρά τήν οἰκονομική κρίση νά φροντίζουν τά παιδιά τους, νά ἔχουν τό καλλίτερο σπίτι μέ ὅλες τίς ἀνέσεις, τήν καλλίτερη διατροφή, τήν καλλίτερη μόρφωση, ἀκόμη καί καθ' ὑπερβολήν τά φροντιστήρια τριῶν καί τεσσάρων ξένων γλωσσῶν, πολεμικές τέχνες, χορούς, μουσική, νέους τρόπους ψυχαγωγίας, ψηφιακή τεχνολογία κ.ἄ.
Ὅμως δέν πρέπει νά ἀδιαφοροῦν οἱ γονεῖς γιά τό πιό μεγάλο καί τό πιό οὐσιαστικό, πού εἶναι ἡ χριστιανική ἀνατροφή καί ἡ πνευματική κατάρτιση τῶν παιδιῶν τους. Εἶναι ἀπαραίτητο σήμερα νά δώσουμε στόχους, ὁράματα, ἰδανικά, νά διδάξουμε στά παιδιά μας τό ὀρθόδοξο φρόνημα, νά ἀναθερμάνουμε τίς σχέσεις μας μέ τήν Ἐκκλησία, νά αἰσθανόμαστε τήν Ἐκκλησία ὡς Μητέρα μας καί νά ἀναζητοῦμε συχνά στή ζωή μας τήν μητρική στοργή καί καθοδήγησή της. Ἔτσι μέ τή χριστιανική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν ὁ ἀκατάλυτος δεσμός τῆς οἰκογένειας μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τή λειτουργική ζωή της γίνεται «κατ' οἶκον Ἐκκλησία».
Ἀς μήν ξεχνοῦμε τό διαπιστωμένο πλέον καί ἀπό τήν ἐπιστήμη, ὄτι κάθε παιδί ἀπό τήν κύησή του ἀκόμη δέχεται ἐπιδράσεις τοῦ περιβάλλοντος καί ἑπομένως καί τῆς λατρευτικῆς ζωῆς.
Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς τό γνωρίζει, ἀφοῦ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος «ἐσκίρτησε ἐν ἀγαλλιάσει» στήν κοιλία τῆς μητέρας του Ἐλισάβετ «ὡς ἤκουσε τόν ἀσπασμόν τῆς Μαρίας» (Λουκ. α, 41), δηλαδή τῆς Παναγίας μας.
«Ὅ,τι χαράσσεται στήν ψυχή κάθε παιδιοῦ, κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, κανείς δέν θά μπορέσει νά τό σβήσει. Θά γίνει σάν τήν σφραγίδα πάνω στό κερί»
Ἡ οἰκογένεια λοιπόν πρέπει νά φροντίσει νά διδάξει τήν ὀρθόδοξη πίστη, νά προσφέρει βιώματα. Τά οἰκογενειακά βιώματα μένουν γιά πάντα χαραγμένα στήν μνήμη, ὅπως ἡ κοινή προσευχή τῆς οἰκογένειας μπροστά στό εἰκονοστάσι ἤ ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς στό φαγητό, τό εὐλαβικό ἄναμμα τοῦ κανδηλίου καί τοῦ θυμιάματος, ἡ ἐτοιμασία τοῦ προσφόρου, ὁ ἁγιασμός, τό μυστήριον τοῦ εὐχελαίου, ἡ ἐκμάθησις τοῦ σημείου τοῦ σταυροῦ, τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν...» καί τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς «Πάτερ ἡμῶν...»,ἡ παρουσία τοῦ Ἱερέως Πνευματικοῦ, οἱ νηστεῖες τῆς Τετάρτης, τῆς Παρασκευῆς, τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τοῦ Δεκαπενταυγούστου κ.ἄ. Οἱ κοινοί πνευματικοί στόχοι ἑνώνουν καί χαρίζουν μεγάλες πνευματικές ἐμπειρίες.

Ἡ οἰκογένεια πρέπει κάθε Κυριακή νά ἐκκλησιαζεται, νά κοινωνεῖ τῶν ἀχράντων μυστηρίων, νά συμμετέχει στό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς ἐξομολογήσεως καί μετανοίας. Τά παιδιά πρέπει νά ἀποκτήσουν στενή σχέση μέ τήν ἐνορία τους, νά ἀγαπήσουν τόν Ναό, δηλαδή τόν χῶρο ἐκεῖνο, πού θεωρεῖται ὡς κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ καί τόπος τῆς ἐμφανείας Του.
Ἐπιβάλλεται νά ὁδηγήσουμε τά παιδιά μας νά ζήσουν τήν λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί νά μήν ἀκοῦμε αὐτούς, πού ὑποστηρίζουν, πώς τά παιδιά δέν καταλαβαίνουν τί γίνεται μέσα στό Ναό, γι' αὐτό καί δέν χρειάζεται νά συμμετέχουν στίς λατρευτικές συνάξεις! Αὐτό δέν εἶναι ἀληθές διότι ὅπως τό νήπιο αἰσθάνεται τήν ἀγάπη τῆς μητέρας του ἔτσι καί στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τό παιδί αἰσθάνεται καί νοιώθει αὐτά, πού συμβαίνουν γύρω του κι αὐτές οἱ προσωπικές ἐμπειρίες τῶν παιδιῶν γίνονται ἀνεξίτηλα προσωπικά βιώματα, τά ὁποῖα παίζουν εὐεργετικό ρόλο στή μετέπειτα ἐξέλιξή του. Αἰσθάνεται, ὅτι ἀνήκει σέ μιά λατρευτική κοινότητα, πού εἶναι καί ἡ εὐρύτερη οἰκογένειά του, τό ἀσφαλές λιμάνι τῆς πίστεως.

Ἀγαπητοί μου,
Σήμερα καλῶ ὅλους νά ὁδηγήσετε τά παιδιά σας στήν Ἐκκλησία, νά τά προτρέψετε καί νά τά ἐνθαρρύνετε νά συμμετάσχουν στίς πολλές δραστηριότητες τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας, νεανικές συντροφιές, κατηχητικές συνάξεις, παιδικές χορωδίες, παραδοσιακοί χοροί, θερινές κατασκηνώσεις καί μετακατασκηνωτικές συναντήσεις, φροντιστηριακά μαθήματα, φοιτητικούς διαλόγους, πού ἡ κάθε Ἐνορία τῆς Μητροπόλεώς μας θά ξεκινήσει τήν Κυριακή 13 Ὀκτωβρίου 2013.
Σᾶς καλῶ νά προσπαθήσουμε ὅλοι, νά ἀνανεώσουμε τήν ἔνταξή μας στή μεγάλη οἰκογένεια τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ἀκούσωμε τή φωνή καί τή διδασκαλία της, νά οἰκειοποιηθοῦμε τό νέο ἦθος καί τό νέο τρόπο πού πάντα πρεσβεύει, ἀλλά καί προσφέρει γιά νά ἀνακαλύψουμε τό χριστιανικό νόημα τῆς ζωῆς.
Ὁ Κύριος νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά προστατεύει ὅλους καί ἰδιαίτερα τά παιδιά μας.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ καί εὐχές
Ὁ Ἐπίσκοπός σας

+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30