3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου διά τόν ἑορτασμόν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὡς Προστατῶν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων

Μήνυμα Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Ἀγαπητάμουπαιδιά,

Ἑορτάζουμεσήμερα τρεῖς Μεγάλους Ἱεράρχες τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί διακεκριμένους Δασκάλους τῆς Παιδείας· τόνΜέγαΒασίλειο, τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί τόν Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, βλαστήματα ἀντάξια τριῶν μεγάλων μητρικῶν μορφῶν: τῆς Ἐμμέλειας, τῆς Νόννας καί τῆς Ἀνθούσας, ἀντίστοιχα. Ἀπό αὐτές διδάχθηκαν τήν πίστη καί τήν πύρινη ἀγάπη γιά τόν Χριστό. Ἀνδρώθηκαν ὅμως πνευματικά καί μορφώθηκαν πολύπλευρα σπουδάζοντας ἑλληνική φιλολογία, φιλοσοφία, γεωμετρία, ἀστρονομία, νομική, ἰατρική καί θεολογία.

 

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς μεγάλοι θεολόγοι καί συνάμα κάτοχοι τῆς ἑλληνικῆς σοφίας ξεχωρίζουν γιά τή σύνθεση Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας. Μέσα ἀπό τά μνημειώδη συγγράμματά τους ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἐντρυφήσουμε στό πνεῦμα καί τή διδασκαλία τους. νά ἀντιληφθοῦμε γιατί εἶναι ξεχωριστοί γιά ὅλους ἐμᾶς καί τούς τιμᾶμε μέ τήν σημερινή γιορτή.

Ὁλοκληρωμένες πνευματικά προσωπικότητες καί οἱ Τρεῖς τους διακόνησαν τόν Χριστό στό πρόσωπο τοῦ κάθε ἀνθρώπου μέ συνέπεια καί ζῆλο ὥστε ἡ κοινωνική διδασκαλία καί πρακτική τους ἀποτιμᾶται ἀκόμη καί σήμερα ὡς μοναδική καί συνάμα πρότυπη γιά τόν παραδειγματισμό ὅλων μας. Ὁμιλοῦσαν δηλαδή καί ἔκαναν πράξη τά ὅσα δίδασκαν. Ἀνέτρεψαν ἀντικοινωνικές ἰδέες καί ἀπάνθρωπες ἀποφάσεις τῆς ἐποχῆς τους. Ἐφάρμοσαν μέ ἀκρίβεια τόν εὐαγγελικό τρόπο ζωῆς καί ἐνέπνευσαν μέ τίς πρωτοβουλίες τους τήν κοινωνική δικαιοσύνη μέσα ἀπό τήν κοινοκτημοσύνη, δηλαδή τό μοίρασμα τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καί τή συμπαράσταση σέ ὅσους εἶχαν ἀνάγκη. Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἔγιναν πραγματικότητα οἱ κοινωνικοί τους ὁραματισμοί: δεν ἔφυγε ἄνθρωπος ἀπό κοντά τους χωρίς νά γευτεῖ ἔμπρακτα τήν ἀγάπη, τή συμπόνια καί τή συμπαράσταση στά προβλήματά τους, ὅπως ἀκριβῶς ὁρίζει ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Δίδασκαν, μέ βάση τήν Ἁγία Γραφή καί τήν ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τόν τρόπο, ὥστε ἡ ζωή τῶν χριστιανῶν νά εἶναι σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀγωνιζόταν παράλληλα να ἀποκαλύπτουν τή νοθεία τῆς πίστης ἀπό τούς αἱρετικούς γιά νά διασφαλίσουν τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων μακρυά ἀπό τήν κακία τοῦ κόσμου καί τήν πονηρία τοῦ διαβόλου.

Ἄς μή σκεφθεῖ ὅμως κάποιος, πώς ὅλα αὐτά τά πέτυχαν εὔκολα καί χωρίς δυσχέρειες! Ἀντιμετώπισαν τρομερές δυσκολίες καί ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια. Ἐπειδή ὅμως ἀγαποῦσαν εἰλικρινά τόν Χριστό, Τοῦ ἐμπιστεύονταν τή ζωή τους καί ἐναπέθεταν σ' Ἐκεῖνον τή λύση τῶν προβλημάτων τους.

Καί ὁ Χριστός γιά νά ἀνταμείψει τήν ἀγάπη τους΄, τούς ἔδινε τήν χάρη Του κι ἔτσι ἔπαιρναν δύναμη καί γιά νά ἀντέχουν στίς κάθε εἴδους δοκιμασίες, ἀλλά καί νά ἀνταπεξέρχονται τόσο στίς προσδοκίες τῶν ἀνθρώπων, ὅσο καί στίς ἀπαιτήσεις τῆς ἱερῆς τους ἀποστολῆς. Κάθε φορά πού αἰσθάνονταν στούς ὤμους τους βαρύ τόν σταυρό τῶν δυσκολιῶν καί τῶν θλίψεων, ἔφερναν στό μυαλό τους τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ μας, ὅπως τόν ἀναφέρει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος: «Ἐλάτε κοντά μου ὅλοι ὅσοι μοχθῆτε καί κουράζεσθε(...) διότι ὅταν μέ ἀκοῦτε καί τηρεῖτε τίς ἐντολές μου τότε ἐλαφραίνει τό φορτίο σας, γιατί Ἐγώ σᾶς βοηθῶ νά τό σηκώνετε» (βλ. Ματθ. ια΄ 28-30)

Ἡ ἀγάπη τους γιά τόν Θεό, ἡ ἐμπιστοσύνη στήν θεϊκή Του πρόνοια, ἡ ὁμολογία τῆς ὀρθόδοξης πίστης μέσα ἀπό τή διδασκαλία καί τήν πορεία τῆς ζωῆς τους, ἀποτελοῦν γιά ὅλους μας ἀλλά κατεξοχήν γιά ἐσᾶς τούς νέους τό προσκλητήριο, γιά νά μπορέσουμε νά ἀντιμετωπίσουμε νικηφόρα ὅλες τίς δυσκολίες καί νά ὑπερβοῦμε ὅλα τά ἐμπόδια, πού κάνουν τή ζωή μας σκληρή καί ἄχαρη. Τό παράδειγμα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀποτελεῖ τήν λύση, ὥστε νά ἐξέλθουμε κι ἐμεῖς, ὡς ἔθνος καί ὡς πρόσωπα, ἀπό τήν κρίση, πού μᾶς κυκλώνει ἀσφυκτικά καί χωρίς νά ξεχνοῦμε ὅτι «ὁ Ἰησοῦς Χριστός παραμένει ὁ ἴδιος καί τότε καί σήμερα καί στή διάρκεια ὅλων τῶν αἰώνων.» (βλ. Ἑβρ. ιγ,8).

Ἀγαπητά μου παιδιά, ἀγαπητοί ἐκπαιδευτικοί καί γονεῖς,

Σήμερα ὅλοι μας καί κυρίως οἱ Μαθητές, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τέτοια φωτεινά πρότυπα καί παραδείγματα, ὥστε ἀκολουθώντας τό παράδειγμά τους νά ἀγωνιστοῦμε ἀποτελεσματικά γιά νά κερδίσουμε τήν ὀμορφιά μιᾶς εὐλογημένης βιοτῆς. Ἄς τούς ἱκετεύσουμε νά πρεσβεύουν ἀδιάλειπτα στόν Κύριο γιά τήν προσωπική, ἀλλά καί τήν σωστική πρόοδο ὅλων μας, ἔχοντας στό νοῦ καί τήν καρδιά μας κοντά στά τόσα ἄλλα, πού εἶπαμε σήμερα καί τά λόγια τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Εἶναι μεγάλη ἡ δύναμη τῆς ἐλπίδας μας στόν Χριστό. Μοιάζει μέ φρούριο, πού δέν ἐκπορθεῖται, μέ τεῖχος, πού δέν καταλαμβάνεται, μέ συμμαχία, πού δέν ἀντιμετωπίζεται, μέ ὅπλο, πού δέν νικιέται, μέ δύναμη, πού δέν ξεπερνιέται καί τό πιό σπουδαῖο εἶναι ὅτι ἀπό ἐκεῖ πού δέν ἔχεις τίποτε, ἡ ἐλπίδα στόν Θεό σοῦ προσφέρει τά πάντα...Γιατί ἡ ἐλπίδα στό Θεό τά ρυθμίζει ὅλα καί ὅλα τά τακτοποιεῖ».

Χρόνια πολλά καί κατά πάντα εὐλογημένα!

Μέ ὅλη μου τήν πατρική ἀγάπη

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30