3 islands

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗιΕΟΡΤΗι ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

koimisi-theotokou-000-768x465.jpg

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Αὔγουστος! Τό Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ!

Περίοδος πνευματικῆς ἐγρήγορσης καί περισυλλογῆς. Ἀκολουθίες Μεγάλου καί Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνα πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, νηστεία, ἄσκηση, διάθεση προσευχητική καί ἐξομολογητική. Οἱ πιστοί ὅλοι μαζί, «ἐν ἐνί στόματι» ὡς ἀναπόσπαστο «Σῶμα Χριστοῦ» ὑμνοῦν καί ψάλλουν: «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων συναθροισθέντες ἐνθάδε· Γεσθημανή τῷ χωρίῳ κηδεύσατέ μου τό σῶμα».

Σύμφωνα πάντα μέ τήν παράδοση, «νεφέλαι διήρπασαν» τούς Ἀποστόλους καί τούς μετέφεραν ἀπό μακρινές ἀποστάσεις στήν οἰκία τοῦ Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ καί ἀφοῦ ἡ Κυρία Θεοτόκος, προγνωρίζουσα τήν ἀκριβῆ ὥρα τῆς παναγίας ἐκδημίας Της, «ἀπηύθυνε λόγους πρός αὐτούς καί ἐκοιμήθη».

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ Παναγία ὡς ἐπίγειο πλάσμα, ὡς ἄνθρωπος ἀποθνήσκει. Ἡ Πάναγνος Μητέρα τοῦ Κυρίου παραδίδει τό πνεῦμα της στά ἄχραντα χέρια τοῦ πολυαγαπημένου Υἱοῦ της καί τό Πανακήρατο σῶμα τῆς μένει «ἄπνουν εἰς τόν τάφον». Ἡ θεόφιλος παρουσιάζεται ἄφωνος. Ἡ ζωηφόρος φαίνεται νεκροφόρος! Τί παράδοξον! Ἡ Μητέρα τῆς ζωῆς, τό σκήνωμα τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ ἡ μεγαλώνυμη Θεοτόκος, δέχεται νέκρωση.

Ὅμως, χωρίς ἀμφιβολία, ὁ θάνατος καί ἀκολούθως ἡ σεπτή μετάσταση τῆς Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας, ἀποτελεῖ διάβαση καί κλίμακα ἀπό τά γήινα πρός τά οὐράνια, ἀπό τά πρόσκαιρα καί φθαρτά στά ἄφθαρτα καί αἰώνια, καθώς ἡ Παναγία Μορφή Της προβάλλει ὡς «μεθόριον» ἀναμεταξύ τῆς ἀκτίστου καί κτιστῆς φύσεως, κατά τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη καί κατά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Μελωδό «ὁ θάνατός Της γέγονε διαβατήριον Ζωῆς ἀϊδίου καί κρείττονος».

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀποδέχονται στήν πλειονότητά τους, ὅτι ὁ θάνατος τῆς Κυρίας Θεοτόκου εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἑκούσιας καί ἐλεύθερης θελήσεώς της. «Ὅλος ὁ βίος τῆς Παναγίας κοσμεῖται ἀπό τήν ἀβίαστη καί ἑκούσια αὐταπάρνησή της καί εὐαγγελίζεται σ’ ὅλη τή σύμπασα κτίση τήν ὑψοποιό καί ἁγιαστική Της ταπείνωση, ὡς ὀρθοπραξία καί δωρεα. Ἀπέθανε διότι τό ἠθέλησε λόγῳ  θείας καί τελείας ἀγάπης. Ἐξῆλθε τῆς ζωῆς θαυματουργικῶς ὡς καί εἰσῆλθεν εἰς τήν ζωήν οὕτως».

Ἀλλά ἡ Κυρία Θεοτόκος «μετέστη πρός τήν ζωήν, ἀλλά τόν κόσμον οὗ κατέλιπε». Ἡ συνεχής καί ζῶσα παρουσία Της στήν ἐκκλησιαστική ζωή, διακρατεῖ τήν ἁγιαστική συνοχή καί ἑνότητα τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, τόσο μεταξύ των πιστῶν, ὅσο καί ἀναγωγικά στή Θεοκεντρική κοινωνία ἑνός ἑκάστου μέ τήν παναγία Τριάδα.

Ἡ ἐκκλησιαστική Ἱστορία διδάσκει, ἐπιβεβαιώνει καί διαλαλεῖ καθημερινά τόν προφητικό λόγο τῆς Κυρίας Θεοτόκου πρός τήν Ἐλισάβετ: «Ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν μακαριούσι μέ πᾶσαι αἵ γενεαί».

Ἀγαπητοί μου,

Ἅς στρέψουμε τό νοῦ μας καί ἅς ἐμπιστευτοῦμε στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, στήν Παναγία Μητέρα μας κάθε σκέψη καί λογισμό, κάθε ἀγωνία καί μέριμνα, ὁλόκληρη τή ζωή μας, ψάλλοντας ταπεινά καί ἱκετευτικά μαζί μέ τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη στήν Πανάχραντη χάρη Της, πού εἶναι «ἔνδοξη καί ὁλόφωτη Σελήνη, λαμπρή ἅλωνα, οὐράνια καί πολύαστρη σφαίρα, ἑπτάστερη ἄρκτος, ἀγλαόμορφη  Παρθένα, ὡραία Πλειάδα καί ποικιλόχροη Ἴριδα».

«Ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε». Ἅς σταθοῦμε συνοδοιπόροιπρό τῆς Παναγίας μορφῆς τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί μετά σπουδῆς καί πίστως, μέ ἐξομολογητική καί αὐτοκριτική διάθεση καί ἅς θυμόμαστε διαρκῶς: «Πρός  τίνα καταφύγω ἄλλην Ἁγνήν; Ποῦ προσδράμω λοιπόν καί σωθήσομαι; Ποῦ πορευθῶ; Ποίαν δέ ἐφεύρω καταφυγήν; Ποίαν θερμήν ἀντιληψην; Ποίαν ἐν ταῖς θλίψεσι βοηθόν; Εἰς σέ μόνην ἐλπίζω, εἰς σέ μόνην καυχῶμαι καί ἐπί σέ θαρρῶν κατέφυγον».

Λοιπόν, «τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν προσδράμωμεν».

Χρόνια πολλά!

Μέ πατρική ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

+Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31