3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου διά τόν ἑορτασμόν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὡς Προστατῶν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων

Ἐγκύκλιον Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. Εὐσεβίου Γιά τό Πολεμικό Ναυτικό

703596_451089388283841_1242363628_o.jpg

 

 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς παρουσίας τῶν πλοίων τοῦ πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ στά πλαίσια τῆς Ναυτικῆς ἀσκήσεως «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 2018» στίς 9 καί 10 Ἰουνίου 2018 στούς λιμένες τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων, ἐπιθυμῶ νά μοιρασθῶ μαζί σας τά ἐξῆς:

Ἡ θάλασσα, ὅπως τήν δημιούργησε ὁ Θεός, «ἡ μεγάλη καί εὑρύχωρος» (ψαλμ. ργ 25), ἐκτός ἀπό πηγή ζωογονίας, ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι πάντοτε γιά τήν Πατρίδα μας μιά ἄνωθεν διακεκριμένη δωρεά. Μάλιστα οἱ Πατέρες μας, πού μᾶς ἐλευθέρωσαν ἀπό τήν Τουρκική σκλαβιά, ἀπέδωσαν αὐτήν μεγάλη ἀλήθεια εἰκονίζοντας τό γαλανόλευκο τῆς θάλασσας μέσα ἀπό τήν ἑλληνική μας Σημαία, ἡ ὁποία σύμφωνα μέ ἱστορικές μαρτυρίες πρωτοϋφάνθηκε ἀπό τόν ὅσιο Νήφωνα τόν Κοινοβιάρχη καί τούς λοιπούς Κολλυβᾶδες Πατέρες, πού ἔζησαν καί στήν Ἰκαρία, στά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνα.

Οἱ Ἕλληνες ἀνέκαθεν ἀγαπᾶμε τήν θάλασα καί ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μαρτυρεῖται, ὅτι εἴμαστε ἄρρηκτα συνδεδεμένοι μαζί της.

ν φέρουμε στή μνήμη μας τήν ἐλπιδοφόρα ἰαχή «Θάλαττα-θάλαττα», τῶν 10.000 Ἑλλήνων, πού ἀντήχησε ὡς κραυγή ἀνακούφισης γιά τήν λήξη τῶν δυσκολιῶν, πού δοκίμασαν ὡς μισθοφόροι τοῦ Κύρου, ὅταν ἀντίκρυσαν τίς Μικρασιατικές ἀκτές ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν ἀχανῆ Ἀσία στήν Ἑλλάδα, ὅπως τήν καταγράφει ὁ Ξενοφώντας, πού ἦταν ἕνας ἀπό αὐτούς καί ὁ στρατηγός τῆς ἐπιστροφῆς τους, στό ἔργο του «Ἡ κάθοδος τῶν Μυρίων».

Ἐν πολλοῖς, θά μπορούσαμε νά ποῦμε, ἰδίως ὅσοι κατοικοῦμε στά Νησιά καί δή στά ἀκριτικά Νησιά τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων, ὅτι ἡ ζωή μας ἐξαρτᾶται ἀπό τήν θάλασσα καί παρά τούς κινδύνους της ἀποτελεῖ ἀφορμή χαρᾶς καί ἐλπίδος καί ταυτόχρονα ἀφορμή δοξολογίας στόν Ἅγιο Θεό, ἀλλά καί ποιητικῆς ἔκφρασης τῶν ἀνθρώπων μας, πού μέσα ἀπό τό δημοτικό ἆσμα, ἐκθειάζουν πανηγυρίζουν, παρηγοροῦν καί ἀνανεώνουν τήν ἐλπίδα τῆς ζωῆς τους.

Ἡ παρουσία τῶν πολεμικῶν πλοίων στούς λιμένες τῶν Νησιῶν μας ἰδίως αὐτές τίς ἡμέρες μᾶς ὑπενθυμίζει, πώς ἡ θάλασσα ἀποτελεῖ καί τό προστατευτικό φυσικό ὀχύρωμα τῆς πατρίδος μας κατά τῶν διαφόρων ἐχθρικῶν δυνάμεων. Ἀβίαστα φέρει στήν μνήμη μας τούς ἀγῶνες τοῦς Ἔθνους μας, στούς ὁποίους διαχρονικά κατά μέγα μέρος στηρίζεται ἡ ἐλευθερία μας.

«Εἶναι γνωστή ἀπό τά μαθητικά μας χρόνια ἡ φράση τοῦ Περικλέους «Μέγα τό τῆς θαλάσσης κράτος» ὅπως μᾶς τήν διασώζει ὁ μεγάλος ἱστορικός Θουκυδίδης, ἐννοώντας βεβαίως πώς εἶναι «Μεγάλη η δύναμη του κράτους, πού ἐλέγχει την θάλασσα». Εἶναι γνωστόν, πώς ὁ Χρυσός αἰώνας τοῦ Κράτους τῶν Ἀθηνῶν, πέρα ἀπό τήν ἰδιαίτερη ἄνθιση, τῆς φιλοσοφίας, τῶν τεχνῶν, τῶν ἐπιστημῶν καί συνόλου τοῦ πολιτισμοῦ, δίχως ἄλλο ὀφείλεται καί στήν ναυτική της δύναμη.

Ἀξίζει νά θυμηθοῦμε τήν προτροπή τοῦ Θεμιστοκλέους γιά τά ξύλινα τείχη, πού θά ἔσωζαν τήν Ἀθήνα ἀπό τούς Πέρσες, ἐννοώντας τήν νικηφόρα ἐναντίον τῶν Περσῶν ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας τό 480 π.Χ., ἀλλά καί τό γεγονός, πώς ἡ Σάμος ἀποτελοῦσε ἐπίλεκτο μέλος τῆς Ἀθηναϊκῆς Συμμαχίας, καθώς τροφοδοτοῦσε τήν Ἀθήνα μέ τήν ξυλεία τῆς Σαμιακῆς πεύκης γιά τήν κατασκευή τῶν εὐδρόμων τριήρεων, τῶν πολεμικῶν δηλαδή πλοίων τῆς ἐποχῆς.

Τά ὁμηρικά ἔπη, ἡ ἀργοναυτική ἐκστρατεία, οἱ ἐπιτυχεῖς ναυμαχίες, ἀπό τήν πρό Χριστοῦ περίοδο μέχρι καί τήν πρόσφατη Ἱστορία μας, ὅπως ἡ νίκη τῶν Πατέρων μας στήν ναυμαχία τῆς Μυκάλης, «ὅτε Χριστός Σάμον ἔσωσεν τῇ 6ῃ Αὐγούστου 1824», ἐξυμνοῦν τούς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων στήν θάλασσα, γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας καί τήν προάσπιση τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητος, ἀκόμη καί ἔναντι ὅσων σήμερα τήν ἐποφθαλμιοῦν καί βάλλουν κατά τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, παραθεωρώντας καί ἀμφισβητώντας τά θαλάσσια ὅρια καί σύνορά μας. Ταυτόχρονα δέ προάγουν καί ἀναδεικνύουν τήν ἑλληνική ναυτοσύνη, ἡ ὁποία διαμέσου δέ τῶν αἰώνων, φαίνεται νά εἶναι μιά ἀξεπέραστη ἐθνική μας ἱκανότητα.

Αὐτά ὅμως δέν πρέπει νά μᾶς κάνουν νά ἐφησυχάζουμε, ἀλλά νά ἀγωνιζόμαστε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις γιά νά διαφυλάξουμε ἀλώβητη τήν ἱερή ἐθνική μας κληρονομιά, τήν ἑλληνική θάλασσά μας, τά ἑλληνικά χωρικά μας ὕδατα, τήν ἑλληνική αἰγιαλίτιδα ζώνη, τήν ἑλληνική ναυτοσύνη μας καί νά τά παραδώσουμε στίς ἑπόμενες γεννιές, ὅπως ἀκριβῶς μέ τό αἷμα τους καί τόν τίμιο ἱδρῶτα τους μας τά παρέδωσαν οἱ πατέρες μας.

Γι αὐτό κι ἐμεῖς σήμερα εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα καί ἐπιτελοῦμε τά μνημόσυνα ὑπἐρ τῶν ψυχῶν ὅλων τῶν γνωστῶν καί ἀγνωστων ναυτικῶν, πού ἔπεσαν ἡρωϊκῶς γιά τήν ἐλευθερία καί τήν εὐημερία τοῦ Ἔθνους μας.

Ἐπιπλέον δέ σήμερα σέ συνέχεια τῆς εὐχῆς τῆς Ἐκκλησίας μας «ὑπέρ τῶν ἐν θάλάσσῃ καλῶς πλεόντων», ἄς προσευχηθοῦμε γιά ὅλους ἐκείνους, πού μοχθοῦν στήν θάλασσα, ὅσους στελεχώνουν τό Πολεμικό μας Ναυτικό καί τό Λιμενικό Σῶμα, εὐχόμενοι νά τούς ὁδηγεῖ ὁ Θεός σέ κάθε ἔργο εἰρηνικό, ἀγαθό καί εὐάρεστο.

Αἰσθανόμαστε δέ τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσουμε ἰδιαιτέρως τό Πολεμικό μας Ναυτικό, διότι ὡς ἄλλος φύλακας Ἄγγελος περιφρουρεῖ τά Νησιά καί τήν ζωή μας καί κυρίως ἐνισχύει τό φρόνημα καί τό ἠθικό μας.

Ἐπιθυμοῦμε δέ νά τούς διαβεβαιώσουμε, πώς ἡ καρδιά μας πλημμυρίζει ἀπό εὐγνωμοσύνη, στή σκέψη καί μόνον ὅλων τῶν συγχρόνων αὐτῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Πατρίδος μας, πού ὑπηρετοῦν στόν κατά ξηράν, θάλασσαν καί ἀέρα φιλόχριστο Ἑλληνικό Στρατό, ὅλων ὅσων ἡρωϊκῶς ἀναλίσκονται στή διακονία τοῦ Ἔθνους καί τῆς Πατρίδος μας καί θέτουν τούς ἑαυτούς τους προμάχους ὑπέρ τῶν ἔκπαλαι βωμῶν καί ἑστιῶν μας, ἄξιοι ἐπίγονοι μεγάλων ἡρώων τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος, τιμημένοι φρυκτωροί τῆς γαλανόλευκης Ἑλληνικῆς Σημαίας, τῆς Σημαίας τοῦ Σταυροῦ.

Μετά πολλῶν εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ

ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

 

 

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31