3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου διά τόν ἑορτασμόν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὡς Προστατῶν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων

Ἐγκύκλιον Μήνυμα Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου ἔτους 2024

6ddb2450462828abf9aabc88d6bfb7fe.jpg

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

Τό κύλισμα τοῦ χρόνου μᾶς ἒφερε στό κατώφλι τῆς νέας χρονιᾶς.

Γιά τόν καθένα ὁ χρόνος πού πέρασε εἶχε τά προβλήματά του ἀλλά καί τίς χαρές του. Τώρα εἲμαστε μπροστά στή νέα χρονιά. Τί μᾶς ἐπιφυλλάσει; Δέν γνωρίζουμε! Τό μέλλον εἶναι πάντοτε ἀνεξιχνίαστο, ἀνήκει στή βουλή τοῦ Θεοῦ καί στό πάνσοφο σχέδιό Του. Ἐμεῖς βέβαια συνηθίζουμε τοῦτο τόν καιρό νά ἀνταλλάσσουμε εὐχές. Ὅμως ἡ πορεία τοῦ νέου χρόνου θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τήν πνευματική μας κατάσταση, ἀπό τά ἐφόδια πού διαθέτουμε, ἀπό τά πνευματικά ὃπλα, πού ἒχουμε στή φαρέτρα μας.

 Γύρω μας, πολλοί συνάνθρωποί μας προχωροῦν στό χρόνο μέ ὃπλο τήν αὐτοδυναμία τους. Πιστεύουν πολύ στόν ἑαυτό τους. Ἒχουν πεποίθηση στήν ἀνθρώπινη παντοδυναμία. Ἒτσι πιστεύουν. Καί ἀντιμετωπίζουν τή ζωή μέ ἐγωκεντρισμό. Πολλές φορές γίνονται ἀδίστακτοι, προκλητικοί καί χωρίς καμμία εὐγένεια ψυχῆς, χωρίς ἂρωμα πνευματικό.

Ἐν ἀντιθέσει πρός αὐτούς, ἐκεῖνοι πού διαθέτουν σάν ὃπλο καί ἐφόδιο στή ζωή τήν πίστη, βλέπουν τά πράγματα ἐντελῶς διαφορετικά. Ξεκινοῦν τήν νέα χρονιά μέ ὁδηγό τόν Ἀρχηγό τῆς Ζωῆς, τόν Κύριο. Καί θεμελιώνουν τήν κάθε μέρα τους πάνω στόν ἂσειστο βράχο τῶν αἰώνων, τόν Χριστό.

Εἶναι μέγα στήριγμα στή ζωή ἡ πίστη στόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Εἶναι ἂγκυρα ἐλπίδας, πηγή δυνάμεως, καταφύγιο σέ δύσκολες στιγμές, σύντροφος πολύτιμος, δείκτης φωτεινῆς πορείας, φῶς ἀνέσπερο στῆς ζωῆς τό σκοτάδι.

Ἡ πίστη μᾶς ἀνοίγει τα μάτια. Μᾶς διδάσκει ὃτι διαφέρουμε ἀπό τά ζῶα. Ἐκεῖνα ζοῦν γιά τή σάρκα καί τά ἒνστικτά τους. Σέ μᾶς διδάσκει ἡ πίστη. ὃτι πρέπει νά ζοῦμε γιά τό Θεό, βιώνοντας τήν πνευματική πραγματικότητα, πού μᾶς δημιουργεῖ ψυχικό μεγαλεῖο καί μᾶς γεμίζει ἐσωτερική ἱκανοποίηση καί χαρά.

Ἡ πίστη μᾶς διδάσκει, ὃτι πλαστήκαμε κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καί μετέχουμε δύο κόσμων, τοῦ ὑλικοῦ καί τοῦ πνευματικοῦ. Ὃτι εἲμαστε ψυχοσωματικές ὀντότητες καί ὃτι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ ψυχική καί πνευματική μας καλλιέργεια, ἡ ἂνωση τῆς καρδιᾶς μας στόν οὐρανό, ἡ βίωση ἀγάπης, ἡ ἠθική μας τελειοποίηση καί ἡ ἓνωσή μας μέ τό Θεό.

Γι’ αὐτό καί πιστεύουμε ὃτι ἡ ἐπιτυχία μας κατά τή νέα χρονιά θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τόν βαθμό τῆς σωστῆς εὐσέβειάς μας καί ἀπό τήν ἠθική ποιότητα τῆς ζωῆς μας. Πιστεύουμε ὃτι ὅσο πιό πολύ προσπαθοῦμε νά εἲμαστε συνεπεῖς στήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη μας κι ὅσο πιό πολύ προσπαθοῦμε νά εὐαρεστοῦμε τόν Θεό, μέ μετάνοια, μέ ταπείνωση, μέ προσευχή, μέ εἰλικρίνεια, μέ καθαρότητα βίου, μέ ἀληθινή δικαιοσύνη, μέ ἀγάπη στόν Θεό καί στόν συνάνθρωπο μας, τόσο πιό χαρούμενη κι εὐτυχισμένη θά εἶναι ἡ νέα μας χρονιά.

Ἀγαπητοί μου,

Τό ἀνατείλαν νέον ἔτος ὅμως εἶναι ἐπετειακό, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπότήν νικηφόρο ναυμαχία τῆς 6ης Αὐγούστου 1824, τή θαυμαστή διάσωση τῆς Νήσου μας ἒκ τῆς Τουρκικῆς ἐπιδρομῆς καί τήν ἀνέγερση τοῦ Μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στό Πυθαγόρειο. Τήν θεία αὐτή ἐπέμβαση καί τήν ἀπρόσμενη σωτηρία τήν πίστευσαν οἱ Σάμιοι πρόγονοί μας καί τήν ἀπέδωσαν στόν Σωτήρα Χριστό διά τῆς ἐμβληματικῆς φράσης: «Χριστός Σάμον ἔσωσεν 6η Αὐγούστου 1824» ἡ ὁποία ταυτίστηκε καί συνοψίζει τό κύριο μήνυμα τῆς Ἱστορικῆς ἐκείνης συγκυρίας  καί μέχρι σήμερα ἀποτελεῖ τό λογότυπο καί κεντρικό σύνθημα τῶν κατ’ἔτος πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων.

Μέ μνήμη στό παρελθόν καί στοχασμό στό μέλλον κατά τό νέο ἔτος θά κληθοῦμε ὅλοι μας μέ πίστη στίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τοῦ γένους νά ἀναδιφήσουμε στήν τοπική μας Ἱστορία γιά νά μή σβήσει τό κανδήλι τῆς μνήμης καί νά διαφυλάξουμε τήν ἰδιοπροσωπεία μας, ὑπερασπιζόμενοι τήν ἐθνική καί πνευματική μας ταυτότητα μέσα στήν πολυμορφία τῆς σύγχρονης ἐποχῆς.

Ἡ ἐπέτειος αὐτή τῆς συμπληρώσεως τῶν προσδοκιῶν τῶν προγόνων μας ἄς εἶναι κατά τό νέον ἔτος τό ἐπίκεντρο τῆς προσοχῆς ὅλων μας. Τόσο στίς ἐκδηλώσεις τίς ὁποῖες προγραμματίζει νά διοργανώσει ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία σέ συνεργασία μέ τούς ἁρμοδίους φορεῖς, ὅσο καί στό πνευματικό μήνυμα τῆς ἐπετείου, ὅπως αὐτό διαζωγραφίζεται μέσα ἀπό τό ἐκλεκτό ἦθος καί τό πατριωτικό φρόνημα τῶν Προγόνων μας, τά ὁποῖα ἦταν βαθιά ριζωμένα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί ἀρδεύονταν ἀπό τά νάματα τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Πίστης.

Οἱ Πατέρες μας ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία τους ἐπειδή πίστευαν ἀκράδαντα στόν Χριστό καί γι’ αὐτό Τόν ἀκολουθούσαν. Ἀφοῦ κι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος κι ἦρθε στη γῆ γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τή σκλαβιά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ διαβόλου, ἀφοῦ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες γιά τήν ἐλευθερία τῆς πίστης καί τῆς ζωῆς ἀγωνίσθηκαν, ἀφοῦ ὅλοι οἱ Ἅγιοι κι οἱ Ὅσιοι, γιά τήν ἐλευθερία τους ἀπό τά πάθη καί τή θέωσή Τους ἀγωνίσθηκαν, τότε κι οἱ Πατέρες μας ἐξέλαβαν τόν ἀγῶνα ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας, ὡς ἐπιβεβλημένο καθῆκον καί ἱερή ἀποστολή, λόγῳ τῆς πίστεως στόν Χριστό καί τῆς ἀγάπης πρός τήν Πατρίδα καί τό Νησί τους.

 Ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τήν ἱστορία μας. Ἂς ἐμπιστευθοῦμε τό νέο ἔτος, τό Νησί μας καί τήν ζωή μας στήν ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος “Χριστός Σάμον ἒσωσεν 6ῃ Αὐγούστου 1824”.

 Ἀπό καρδιᾶς εὐχομαι ὁ Σωτηρας Χριστός νά εὐλογήσει τήν νέα χρονιά  καί νά χαρίσει σέ ὅλους μας πλούσια τήν εὐλογία Του καί τά ἀγαθά Του.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένο τό νέον ἔτος!

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ

 

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31