3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • Εγκύκλιον Μήνυμα Τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας καί Κορσεών κ.κ. Εύσεβίου επί τή ανατολή τού νέου έτους 2023

Εγκύκλιον Μήνυμα Τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας καί Κορσεών κ.κ. Εύσεβίου επί τή ανατολή τού νέου έτους 2023

 « Τόν ύπόλοιπον χρόνον τής ζωής ήμών...»

Peritomh_tou_Ihsou_04.jpg

Αγαπητοί μου Αδελφοί καί τέκνα έν Κυρίω αγαπημένα,

Τό έτος πού ανοίγεται μπροστά μας είναι μιά ώραία εύκαιρία σκέψεων, σχεδίων, αλλά κυρίως αποφάσεων. Ζοϋμε σέ μιά κοσμογονική καί συγχρόνως συγκλονιστική έποχή. Διερχόμεθα ίσως την δυσκολώτερη ιστορική συγκυρία των τελευταίων χρόνων. Μαζί μέ τήν πολυεπίπεδη οικονομική κρίση καί τίς εμφανείς προεκτάσεις της σέ όλους τούς τομείς καί τά επίπεδα τής σύγχρονης ζωής έμφανίστηκε ή ύγίειονομική κρίση τού κορωνοϊοϋ, τό μεταναστευτικό πρόβλημα, ό φονικός σεισμός καί οί μετασεισμοί στά Νησιά μας. Είναι άλήθεια όμως πώς ή κοινωνία μας έχει άλλάξει. Δέν θυμίζει σέ τίποτε τήν παραδοσιακή ελληνορθόδοξη κοινωνία άλλων προηγούμενων εποχών. Μιά σκληρότητα τής σύγχρονης νεοελληνικής κοινωνίας άμφισβητεί άπροκάλυπτα ό,τιδήποτε παραδοσιακό, εκκλησιαστικό, χριστιανικό, ορθόδοξο καί ελληνικό.

Πολλοί συμφωνούν, ότι τό βαθύτερο αϊτό τής σημερινής άνθρώπινης τραγωδίας, τού σημερινού πνευματικού χάους είναι ή προσπάθεια οίκοδομήσεως τής άνθρώπινης ζωής χωρίς τό θεμέλιο τής πίστης στόν Κύριο ήμών Ίησούν Χριστόν, χωρίς Εύαγγέλιο, χωρίς ήθικές δεσμεύσεις καί καθαρούς πνευματικούς, προσανατολισμούς. Ή προσπάθεια αύτονομήσεως τού άνθρώπου καί χειραφετήσεώς τους άπό τόν Θεό είναι ή βαθύτερη αίτια τής σημερινής καθημερινότητας. Ό ύλιστικός τρόπος ζωής καί ή εύμάρεια σκλήρυναν τόν εσωτερικό άνθρωπο, τού άφαίρεσαν τήν πνευματική του ικμάδα, τόν άποξένωσαν άπό τίς πνευματικές άξιες. Ή υιοθέτηση δέ ξένων τρόπων συζυγίας καί συμβιώσεως, τόν άπομάκρυναν άπό τήν ιερά Παράδοση καί τήν μυστηριακή ζωή τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Οί νοθευμένες διδασκαλίες καί οί ψεύτικες παραδόσεις τόν παρέσυραν. Ό μεγάλος έγωϊσμός του, πού κρύβεται έπιμελώς κάτω άπό τήν μορφή τών δικαιωμάτων τού δημιούργησαν τό σημερινό χάος. Ό άνθρωπος έχασε τήν άξια του, γίνεται πλέον άριθμητπτό νούμερο. Τά κατώτερα ένστικτα άσύδοτα παρασύρονται άπό τίςψευτοφιλοσοφίες καί την μόδα. Οί ηθικές αξίες σε περιφρόνηση, ή δικαιοσύνη καί ή αγάπη χωρίς την πραγματική τους αξία.

Οί άνθρωποι άγρίεψαν, τά μίση θερίεψαν, οί άντικοινωνικές εκδηλώσεις πλήθυναν, τό κακό πολλαπλασιάστηκε. Όλοι σήμερα άνταλλάσουμε εύχές. Θέλουμε τόν νεό χρόνο χαρούμενο, εύτυχή, άπαλλαγμένο άπό σύννεφα καί δοκιμασίες. Πώς θά τό πετύχουμε; Μόνο οί εύχές δέν φτάνουν. Χρειάζεται ρεαλιστική καί σοβαρή άντιμετώπιση μιάς θλιβερής κοινωνικής πραγματικότητος γιά νά μπορέσουμε νά βρούμε τό φάρμακο τής θεραπείας τού κακού. Χρειάζεται νέα πορεία μέ τόν άλάνθαστο οδηγό τής ζωής τόν Χριστό. Χρειάζεται άλλαγή σκέψεως, άλλαγή νοοτροπίας, θεραπεία πνευματικών τραυμάτων, εξυγίανση τής κοινωνίας, ποιοτική βελτίωση τής ζωής. 'Επιβάλλεται ή συγκρότηση τού ’Ορθοδόξου ήθους μέ άξιοποίηση τής νηστείας, τής προσευχής, τής έξομολογήσεως καί τής φιλανθρωπίας. Θά πρέπει νά άντιληφθούμε καλά, πώς μονάχα ό Χριστός έξανθρωπίζει τόν άνθρωπο, τού έξημερώνει τήν καρδιά, τού εξευγενίζει τήν ψυχή, τόν έκπολιτίζει. Ό Χριστός είναι ό μοναδικός θεμέλιος λίθος τών άτόμων καί τών κοινωνιών. Τόν Χριστό όμως Τόν βρίσκουμε μόνο μέσα στήν ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία μας. Χριστός χωρίς ’Εκκλησία δέν ύπάρχει. Ή ’Εκκλησία είναι τό σώμα τού Χριστού. Είναι ή παρουσία τού Χριστού μέσα στήν Κοινωνία. Είναι ό Χριστός παρατεινόμενος εις τούς αιώνας. Μέσα στήν ’Εκκλησία μας ένούμεθα μέ τόν Χριστό διά τού Μυστηρίου τής Θείας Εύχαριστίας καί καθοδηγούμεθα άπό τήν άλήθεια τών λόγων Του.

Αδελφοί μου,

Μέ τίς σκέψεις αυτές καί τόν συμπροβληματισμό πιστεύω όλων Σας κατά τό νέον έτος ας πάρουμε άποφάσεις πνευματικής άνασυγκροτήσεώς μιας, πνευματικής άναβαθμίσεως τής ζωής μας, ορθών σκέψεων γιά τόν τρόπο τής διορθώσεως τών κακώς έχόντων. Σάς εύχομαι πλούσιον τόν φωτισμόν τού Κυρίου εις τήν ζωήν καί τά έργα Σας. Μέ οδηγό τόν Χριστό καί τήν Αλήθεια τού Εύαγγελίου Του ό καινούργιος χρόνος θά είναι όντως εύτυχής, όπως τό εύχόμεθα ολόψυχα όλοι μας σήμερα.

Χρόνια πολλά καί ευλογημένο τό νέον έτος!

Ὁ Επίσκοπος σας

+ 'Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

 

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30