3 islands

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ἡ Τοπική Ἐκκλησία γιά τό ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς παιδείας

gizsi-sxoleio-new.jpg

 

Ἀκολούθως παρατίθεται ἡ ἀπάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου στήν ἐπιστολή τοῦ Περιφερειακοῦ Διευθυντοῦ Α΄βάθμιας Ἐκπαίδευσης Β. Αἰγαίου, κ. Ἀριστείδη Καλάργαλη, ἡ ὁποία ἀπηχεῖ τίς θέσεις τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, γιά τό ἀνακῦψαν ζήτημα τῆς μόρφωσης τῶν παιδιῶν τῶν προσφύγων/μεταναστῶν στά σχολεῖα τῆς Σάμου.

«Ἀξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Μέ ἀνάμικτα συναισθήματα χαρᾶς καί ἐκπλήξεως, ἐλάβομεν τήν ὑπ’ἀριθμ. Πρωτ. 1283/13.03.2019 ἐπιστολήν Σας διά τῆς ὁποίας ζητεῖτε τήν συμβολή μας στήν ἐπίλυση ἑνός μεγάλου, ὅπως τελικῶς ἐξελίχθηκε προβλήματος, σχετικῶς μέ τήν φοίτηση τῶν παιδιῶν τῶν προσφύγων/μεταναστῶν στά Σχολεῖα τῆς πόλεως Σάμου.

Χαρά, διότι ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων γίνεται ἀντιληπτή ἡ σπουδαιότητα τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἑνωτικός της ρόλος, ἰδίως σέ μία τοπική κοινωνία μέ τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά ἑνός ἀκριτικοῦ Νησιοῦ.

Ἔκπληξη, διότι ζητεῖται ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας γιά λύση στό ἀδιέξοδο, ἐνῶ ἀπό πολλούς ἐπιχειρεῖται ἡ περιθωριοποίησή της.

Ὅπως προφανῶς γνωρίζετε, -ἐξ οὗ μᾶλλον καί ἡ ἐπιστολή σας- πρό ἡμερῶν δεχθήκαμε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἄνω Βαθέος καί ἀφοῦ ἀκούσαμε μέ προσοχή τίς θέσεις τους, ἀντιληφθήκαμε, ὅτι τά αἰτήματά τους ταυτίζονται σέ πολλά σημεῖα μέ τόν τρόπο διαχείρισης τῆς ἀνθρωπιστικῆς αὐτῆς κρίσεως, ἀπό τήν Τοπική μας Ἐκκλησία, ὅλα αὐτά τά χρόνια. Οὐδείς ἀμφιβάλλει, ὅτι ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία ἀπό τήν πρώτη στιγμή προσέτρεξε καί συνεχίζει ἀκόμη νά προστρέχει, προσφέροντας τρόφιμα, ροῦχα καί φάρμακα, πληρώνοντας νοσήλεια καί τρέχοντα ἔξοδα, φροντίζοντας ἐμφανῶς καί ἀφανῶς τούς ἐμπερίστατους Ἀδελφούς, ὥστε πρῶτα καί πάνω ἀπ’ ὅλα νά ἔχουν κατά τήν δύναμή μας βελτιωμένη τήν διαβίωση.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά εἶναι μᾶλλον ὑποκριτικό γιά τό Κράτος μας νά ἐνδιαφέρεται γιά τήν μόρφωση μερικῶν μόνον καί ὄχι ὅλων τῶν παιδιῶν τῶν προσφύγων καί μεταναστῶν, ἀφ’ ᾗς στιγμῆς ἀδιαφορεῖ ἐν συνόλῳ γιά τούς χώρους διαμονῆς, στούς ὁποίους φιλοξενοῦνται ὑπερπολλαπλάσιοι τῶν δυνατοτήτων χωρητικότητος τοῦ Κ.Υ.Τ., ἐκτεθειμμένοι σέ διάφορους κινδύνους, κυρίως ἀπό πλευρᾶς ὑγείας, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται!

Σαφῶς καί δέν ἀντιτιθέμεθα στήν μόρφωση τῶν παιδιῶν τῶν προσφύγων-μεταναστῶν. Ἀντιθέτως μάλιστα ἔχουμε συμβάλει σέ αὐτό διά πολλῶν, καθώς κατά τά προηγούμενα ἔτη, στό συγκεκριμένο Σχολεῖο φοιτοῦσαν παιδιά Προσφύγων, πού ὅμως ἔμεναν σέ σπίτια μέ τήν οἰκονομική στήριξή μας καί ὄχι σέ καταυλισμούς, πράγμα γιά τά ὁποῖα μᾶλλον δέν σᾶς ἐνημέρωσαν ἐπαρκῶς, ὥστε νά τό γνωρίζετε.

Ἔχοντας λοιπόν σφαιρική ἐπί τοῦ θέματος ἄποψη καί ἰδία γνῶση, παρακαλοῦμεν, νά ἐπανεξετάσετε τό ὁμόφωνο αἴτημα τῶν 13 Συλλόγων Γονέων καί Κηδεμόνων ἰσαρίθμων Δημοτικῶν Σχολείων, ὑπέρ τοῦ ὁποίου καί συνηγοροῦμεν.

Φροντίσατε στό μέτρον τῶν ἁρμοδιοτήτων Σας, ὥστε αὐτά τά παιδιά νά ἔχουν μιά ἀξιοπρεπῆ διαβίωση, ἕνα στοιχειῶδες πολιτισμικό ὑπόβαθρο γιά νά θεμελιώσουν τήν μόρφωση καί τήν παιδαγωγία τους. Δέν πάσχουμε ἀπό ξενοφοβία, ὅπως εὐθέως μᾶς κατηγόρησαν. Γνωρίζουμε ἀπό ἀρχαίων χρόνων, ὅτι Ἕλληνες εἶναι καί γίνονται ὅλοι, ὅσοι μετέχουν τῆς ἡμετέρας παιδείας. Τοῦτο ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία τό βιώνει κατηχώντας καί βαπτίζοντας δεκάδες προσφύγων μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐντάσσονται στήν τοπική Ἐκκλησία καί ὡς ἐκ τούτου καί στήν τοπική κοινωνία. Πρίν ἀπό αὐτό ὅμως, φροντίζει γιά τήν στοιχειωδῶς ἀξιοπρεπῆ διαβίωσή τους, ὅπως προαναφέρθηκε, ἔτσι ὥστε μετέχοντας ἑνός πολιτισμένου τρόπου ζωῆς, νά μποροῦν νά ἀνελιχθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τῆς καθημερινότητας τῆς μικρῆς κοινωνίας τῆς πόλης μας.

Ἀξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Ἡ λύση τήν ὁποίαν ζητεῖτε εἶναι πολύ ἁπλή.

Ἀφ’ ᾗς στιγμῆς ὑπάρχει ἡ δυνατότητα, ὅπως ἔγινε στήν Κῶ, νά στεγασθεῖ τό Πρόγραμμα ΔΥΕΠ σέ ἄλλους χώρους καί οἱ ὁποῖοι παραχωροῦνται πρός τοῦτο, δέν ἔχετε παρά νά ἔλθετε σέ ἐπικοινωνία μέ τούς τοπικούς Φορεῖς καί νά ἐφαρμόσετε τό Πρόγραμμα σέ αὐτούς τούς νέους χώρους.

Ἐάν ὄχι, τότε γιά τίς οἰκογένειες αὐτές, τῶν ὁποίων τά παιδιά ἐπιθυμοῦν νά προσέρχονται στά Σχολεῖα μας, φροντίσατε, εἴτε νά ζοῦν μέσα στίς δομές, ὑπό κανονικές, ἀνθρώπινες καί πολιτισμένες συνθῆκες, εἴτε ἐνοικιάσατε οἰκήματα γιά νά διαμένουν καί ἀκολούθως νά συμμετέχουν στό Σχολεῖο. Δέν εἶναι δυνατόν νά διαμένουν τά παιδιά αὐτά σέ ἄθλιες συνθῆκες, ἀπομονωμένα καί μόνον γιά λίγες ὧρες νά εὑρίσκονται σέ τάξεις μέ ἄλλα παιδιά, σέ πολιτισμένο καί ἀνθρώπινο περιβάλλον καί μετά πάλι πίσω στήν ἀθλιότητα.

Εἶμαι βέβαιος, ὅτι μέ τό τρόπο αὐτό καί τό Πρόγραμμα θά προχωρήσει ἐπ’ ὠφελείᾳ ὅλων τῶν παιδιῶν καί οἱ καρδιές τῶν ἀνθρώπων θά εἰρηνεύσουν, γιά νά ἐκτονωθεῖ ἡ κρίσις, ἡ ὁποία βάλλει κατά τῆς συνοχῆς τῆς Τοπικῆς μας κοινωνίας, ἐν ὄψει τῶν δυσεπιλύτων προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζει, μέ πρῶτο τό προσφυγικό-μεταναστευτικό.

Ὡς ἔμπειρος ἐκπαιδευτικός γνωρίζετε, ὅτι ἡ ἐμμονή καί ἡ μετά βίας ἐπιβολή μιᾶς ἀπόφασης, ἀπηχεῖ σέ ἄλλες ἐποχές ἀντίθετες ἰδεολογικά μέ ἐσᾶς καί δέν εἶναι πάντοτε ἐφικτή καί βεβαίως ποτέ δημοκρατική!

Εἴμαστε στήν διάθεσή σας γιά οἱανδήποτε περαιτέρω συνεργασία καί εὐχόμαστε καλή καί εὐλογημένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή καί τό ἔργο σας.»

Εκτύπωση Email

Περί Ξενοφοβίας

Ἀλγεινή ἐντύπωση μᾶς προξένησε τόσο ἡ ἐπιπόλαιη ἀνάγνωση τοῦ Δελτίου Τύπου μας γιά τούς πολυτέκνους, ὅσο καί ἡ ἀτυχής κριτική τοῦ Δημοσιογράφου τῆς «Ἐφημερίδος τῶν Συντακτῶν», ὁ ὁποῖος μέ τήν γνωστή εἰρωνική διάθεση ἀπέναντι σέ ὅ,τι Ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο, ἔγραψε ἀπό τήν ἀσφάλεια τοῦ ἐν Ἀθήναις γραφείου του τό ἄρθρο του «Μάθε παιδί μου (λάθος) γράμματα», στό φύλλο τῆς ὡς ἄνω Ἐφημερίδος 12.03.2019, στό ὁποῖο ἐμπλέκει τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Εὐσέβιο, χρησιμοποιώντας μάλιστα προσβλητικούς ὑπαινιγμούς.

Ἐπιγράφει τήν παράγραφο, πού ἀφορᾶ στόν Σεβασμιώτατο «Ξενοφοβικός Μητροπολίτης»! Χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο ξενοφοβικός, γιά νά προσδώσει ἀρνητικό χαρακτηρισμό στόν Σεβασμιώτατο, ἀλλά ἀπ’ὅτι φαίνεται ἀγνοεῖ τήν ἐτυμολογία του, ἡ ὁποία (σύμφωνα μέ τήν Βικιπαίδεια) σημαίνει τόν ἐπιφυλακτικό ἀπέναντι σέ κάποιον, πού δέν ἔχει τήν ἴδια ἐθνική ταυτότητα.

Καί ἐρωτοῦμε: πού εἶναι τό κακό, ὅταν κάποιος εἶναι ἐπιφυλακτικός; Ἐξάλλου ἄλλο καχύποπτος, ἄλλο ἐπιφυλακτικός!

Και γιά τήν Ἀθήνα καί τήν ὑπόλοιπη Χώρα δέν γνωρίζουμε, ἀλλά στά ἀκριτικά μας Νησιά οἱ περισσότεροι γιά νά μήν ‘πῶ ὅλοι εἴμαστε ἐπιφυλακτικοί, ἀκόμη δέ καί ὅσοι συμφωνοῦν ἰδεολογικά μέ τόν ἀρθρογράφο, ὅταν ὁ κίνδυνος φτάσει στήν πόρτα τους καί ἀπειλήσει τήν περιουσία τους, τήν ἡσυχία τους, τήν ἐλευθερία τους, τήν ζωή ἤ τήν οἰκογένειά τους, ἐγκαταλείπουν οἱασδήποτε μορφῆς ἰδεοληψία καί γίνονται δύο φορές πλέον ἐπιφυλακτικοί.

Φαίνεται ὅμως, ὅτι ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου ἀγνοεῖ καί τό ἔργο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας ὅλα αὐτά τά χρόνια, τήν στάση τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τῶν λοιπῶν Πατέρων καί Ἀδελφῶν, ἀλλά καί τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τίς τοποθετήσεις, τήν συνδρομή καί τήν συμπαράσταση χωρίς διάκριση θρησκείας, ἔθνους ἤ φυλῆς πρός κάθε ἐμπερίστατο μέ προτεραιότητα, στά παιδιά, τίς ἀπροστάτευτες γυναῖκες, τίς οἰκογένειες καί φυσικά τούς Χριστιανούς.

Σημειωτέον ὅτι διοργανώσαμε εἰδική ἐκδήλωση γιά νά βραβεύσουμε τούς ἐθελοντές παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου. Τούς πραγματικούς ἐθελοντές ὅμως, ὄχι τούς ἐπιδοτούμενους καί ὑποκινούμενους!

Ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου ἀγνοεῖ ἐπίσης, ὅτι ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία κατ’ ἐντολήν τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀπό τούς φτωχούς της πόρους ἔθρεψε, στέγασε, ἔντυσε, καί μέχρι σήμερα ἀκόμη πράττει γιά τούς ἐμπερίστατους αὐτούς ἀνθρώπους, πληρώνοντας ἀκόμη νοσήλεια καί φάρμακα!

Ὁ Ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος μάλιστα μέ τούς συνεργάτες του φρόντισε γιά δεκάδες προσφύγων, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νά γίνουν Χριστιανοί, ὥστε νά κατηχηθοῦν ἐπαρκῶς, νά βαπτισθοῦν καί νά ἐνταχθοῦν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί συνεκδοχικῶς στήν τοπική κοινωνία, ἐκκεντρισμένοι στόν ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό μας.

Μακάρι τέτοιο ζῆλο νά ἔδειχναν καί ἄλλοι Δημόσιοι φορεῖς, οἱ ὁποῖοι, ἄν καί καθ’ ὕλην ἁρμόδιοι ἀδιαφοροῦν γιά τήν τραγική κατάσταση στά ἀκριτικά μας Νησιά καί κυρίως γιά τίς ἀπάνθρωπες συνθῆκες διαβίωσης τῶν προσφύγων/μεταναστῶν, παρά τά πολλά, ὅπως πληροφορούμαστε οἰκονομικά κονδύλια στήριξης.

Προσκαλοῦμε τόν συντάκτη τοῦ ἄρθρου νά ἀφήσει τήν ἡσυχία τῆς ἀστικῆς ζωῆς τοῦ σπιτιοῦ ἤ τοῦ γραφείου του καί νά ἔλθει νά ζήσει γιά λίγο στό ἀκριτικό Νησί τῆς Σάμου. Ἔχει νά δεῖ πολλά καί κυρίως νά ἀνεύρει στοιχεῖα γιά νά καταγράψει τό πῶς καταπατοῦνται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα στίς ἄθλιες συνθῆκες διαμονῆς μέσα στή βροχή καί τό κρύο, ἰδίως τῆς χθεσινῆς βραδιᾶς. Κι ἄν ἔχει τό θάρρος ἀς στρέψει τήν ὁρμητικότητά του στούς πραγματικά ὑπεύθυνους, τούς ἐγγύς καί τούς μακρᾶν. Καί σέ ἐκείνους, ἄν μπορεῖ ἄς ἀπευθυνθεῖ μέ τήν ἴδια εἰρωνία καί μέ τούς ἴδιους προσβλητικούς λόγους.

Ὁ Σεβασμιώτατος δέν πάσχει ἀπό ξενοφοβική σύγχυση. Ἄλλοι ὑποδαυλίζουν τά ξενοφοβικά πάθη στό Νησί, ὅπως τά ἐννοεῖ ὁ συντάκτης καί ὄχι ὁ Μητροπολίτης. Ὅμως δέν ἐθελοτυφλοῦμε, ὅπως ἐνδεχομένως θά ἐπιθυμοῦσε ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου. Εἴτε τό θέλουν κάποιοι, εἴτε ὄχι, οἱ μετανᾶστες –οἱ πρόσφυγες πλέον εἶναι ἐλάχιστοι- ἀπ’ ὅποια Χώρα κι ἄν προέρχονται, ἀπό τά παράλια τῆς γείτονος Χώρας φθάνουν στό Νησί μας.

Ὅσο γιά τήν παρατήρηση, ὅτι χρησιμοποιήθηκε δῆθεν δήλωση του Πρωθυπουργοῦ τῆς γείτονος Χώρας, ἔχουμε νά συστήσουμε στόν συντάκτη τοῦ ἄρθρου νά εἶναι προσεκτικότερος καί νά μήν ἀμφισβητεῖ τίς πηγές τῶν άλλων μέ ἐρασιτεχνισμό, μόνο καί μόνο γιά νά ἐπιβάλλει τήν ἄποψή του! Ἀκόμη δέ νά ἐλέγχει περισσότερο τούς, γνωστούς στήν τοπική κοινωνία, πληροφοριοδότες του, διότι ἐκτίθεται! Ἐάν ἐπιθυμεῖ δε, μποροῦμε νά τοῦ κοινοποιήσουμε τίς πηγές μας, τίς ὁποῖες ἄλλωστε μπορεῖ μέ εὐκολία νά βρεῖ στό διαδίκτυο καί εἴμαστε στήν διάθεσή του γιά τήν ἐξακρίβωση πραγματικῶν στοιχείων καί μή.

Ἐν κατακλείδει, εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστή ἡ θέση τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἡ προσπάθεια ὅλων μας νά διατηρήσουμε πολύτιμες ἰσοροπίες μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἐντοπίων καί ξένων, πού ζοῦν στό Νησί μας. Δέν εἶναι ὑπερβολή νά ποῦμε ὅτι ἀγωνιζόμαστε νά διατηρήσουμε τήν ἐθνική καί πολιστισμική μας ταυτότητα, τήν συνοχή καί τήν ἑνότητά μας, ζῶντας μακρυά ἀπό τήν ἡσυχία καί τήν ἀσφάλεια τοῦ κλεινοῦ ἄστεως, σχεδόν ἐγκαταλελειμμένοι νά φυλάσσουμε κυριολεκτικῶς Θερμοπῦλες.

Τήν ἴδια στιγμή, κάποιοι ἄλλοι ἀναπαυόμενοι στίς δάφνες τους μᾶς θεωροῦν ξενοφοβικούς, ἐπειδή χωρίς νά ἀδιαφοροῦμε γιά τούς ἄλλους, ἀγαπᾶμε τό Νησί μας, τήν Πατρίδα καί τήν Ἐκκλησία μας, ἐπειδή χωρίς νά ξεχωρίζουμε τίς ἄλλες Χῶρες, ἀγαπᾶμε τήν Ἑλλάδα.

Τό νά ἀγαπᾶς τήν Πατρίδα σου καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, φροντίζοντας γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τόν Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ εἶναι μέγιστο ἐθνικό ἰδεῶδες. Αὐτό μᾶς κατέστησε ἐλευθέρους ἀπό τίς κατά καιρούς δουλεῖες καί δέν θά τό ἀρνηθοῦμε ποτέ.

Εκτύπωση Email

Ἀσεβής Ἱεροσυλία

 

 

προφ.jpg

 

Μέ θλίψη καί ἀποτροπιασμό πληροφορηθήκαμε καί σπεύσαντες ἀντιληφθήκαμε ἰδίοις ὄμμασιν τήν ἀσεβῆ ἱεροσυλία στήν ὁποία προέβη βλάσφημο χέρι «ἀνθρώπου» καί ἀπέξυσε τούς ὀφθαλμούς τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Προφήτη Ἠλία, ἡ ὁποία εὑρίκεται ἐντός τοῦ ὁμωνύμου Παρεκκλησίου του στήν κορυφή τοῦ ὄρους Καρβούνη. Τοῦτο ἔρχεται σέ συνέχεια καί ἄλλων ἀσεβῶν προκλήσεων, πού παρατηρήθηκαν σέ Ἐξωκκλήσια καί Προσκυνητάρια.

Ἐξετάζοντας τήν ἐπιδειχθεῖσα βαρβαρότητα θυμηθήκαμε, πώς στήν διάρκεια τῆς δισχιλιετοῦς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τόν ἰδιο ἀκριβῶς τρόπο ἀσεβοῦν στίς εἰκόνες ὅλοι οἱ κατά καιρούς ἀλλόπιστοι, οἱ ἀρνητές καί οἱ ἐχθροί τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας, γιά τῶν ὁποίων βέβαια τήν μετάνοια, ἐπιστροφή καί σωτηρία ἡ Ἐκκλησία μας προσεύχεται, κατά τήν ἐντολήν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ὅμως μέ πόνο ἀναρωτηθήκαμε:

Γιατί τόσο μένος ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας;

Γιατί τόση ἀσέβεια στίς ἱερές εἰκόνες καί μάλιστα στήν εἰκόνα ἑνός τόσο ἀγαπητοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος ζῇ καί θά ἔλθει ὡς Πρόδρομος τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας;

Γιατί ἀξιώνουμε γιά τόν τόπο μας τέτοια ντροπή, ἀφ’ ᾖς στιγμῆς μάλιστα ἡ Ἐκκλησία μας βρίσκεται ἐν διωγμῷ, ἄν καί εἶναι ὁ μόνος φορέας, πού συμπονεῖ καί συμπάσχει μέ τόν λαό μας;

Ἐμεῖς κατά τό καθῆκον μας παρεδώσαμε ἤδη τήν ἱερά εἰκόνα σέ Ἁγιογραφικό ἐργαστήριο γιά νά προβῆ στήν διόρθωση τοῦ ἀνοσιουργήματος.

Ὅμως, ὅποιος ἤ ὅποιοι τό ἔπραξαν, ἄς προστρέξουν ἐν μετανοίᾳ γιά νά ζητήσουν ἐγκαίρως τό ἔλεος καί τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν συγχώρηση ἀπό τόν Προφήτη Ἠλία. Ἄν εἶναι ὁμόθρησκοι καί Ἕλληνες, λυπούμαστε γιά τό κατάντημά τους. Ἄν εἶναι ἀλλόθρησκοι καί ἀλλοεθνεῖς, ἐρωτοῦμε, ἄν θά μποροῦσαν στόν τόπο τους νά πράξουν παρομοίως. Ἀς γνωρίζουν δέ ὅλοι, πώς δέν βλασφήμησαν ἁπλῶς στό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτη Ἠλία, ἀλλά συνεκδοχικῶς σέ αὐτό τό Θεανθρικό Πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί μάλιστα στό Θεανθρώπινο Σῶμα Του, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὅλους ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς!

Εκτύπωση Email

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Εὐσέβιος γιά τό δημογραφικό πρόβλημα

δημογραφικό.jpg

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, μετά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως δήλωσε τά ἐξῆς:

«Τό δημογραφικό πρόβλημα καθίσταται ὑπαρξιακό ζήτημα γιά τήν Πατρίδα μας. Ὁ πληθυσμός τῶν Νησιῶν μας βρίσκεται ὑπό διωγμόν. Ἡ κατάστασις εἶναι τραγική. Τά Χωριά μας, πού ἔσφιζαν ἀπό ζωή ἐρημώνονται, σταδιακά θά ὁμοιάζουν μέ Γηροκομεῖα, χωρίς ζωντάνια, χωρίς δύναμη, χωρίς αἰσιοδοξία καί κυρίως χωρίς ἐνθουσιασμό καί ἐλπίδα γιά τό μέλλον. Μόνον Γέροντες καί Γερόντισσες. Οἱ Ἱερεῖς μας μόνον κηδεῖες καί μνημόσυνα τελοῦν. Τά Μυστήρια τοῦ Γάμου καί τοῦ Βαπτίσματος ἔχουν ξεχασθεῖ.

Τελευταῖα μάλιστα ἀκοῦμε, ὅτι οἱ ἀλλοδαποί μέ δοτή ἰθαγένεια θά αὐξήσουν τόν πληθυσμό τῆς Ἑλλάδος καί διερωτώμεθα, ἡ Ἑλλάδα θά ζήσει χωρίς Ἕλληνες; Ἀλλοίμονο ἄν καταντήσουμε μειοψηφία στή Χώρα μας. Καί ἄς μήν ξεχάσουμε, ὅτι ὁ Πρωθυπουργός τῆς γείτονος Χώρας εἶπε: «δέν χρειάζεται πλέον νά πολεμήσουμε τούς Ἕλληνες. Θά εἴμαστε φίλοι, ὥσπου νά τούς κατακτήσουμε μέ τόν ἐποικισμό καί τήν ἐλεύθερη διακίνηση τῶν πληθυσμῶν».

Ὡς Ἐπίσκοπος Ἕλληνας καί ἀκρίτας ἀνησυχῶ! Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία εἶναι ἀρωγός. Στηρίζει τίς τρίτεκνες καί πολύτεκνες οἰκογένειες τῶν Νησιῶν μας, στηρίζει τίς νέες οἰκογένειες. Ἡ πίστη τῶν πολυτέκνων στόν Θεό καί ἡ ἀγάπη τους στήν Πατρίδα τούς ἐμπνέουν στόν ἀγῶνα τους. Ὁ Χριστός, ὁ Φίλος καί Προστάτης τῆς οἰκογένειας ἄς εὐλογεῖ τήν ζωήν τους καί τήν πολύτιμη προσφοράν τους.

Εκτύπωση Email

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Εὐσέβιος στό συλλαλητήριο γιά τήν Μακεδονία μας.

Την  Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ Ευσέβιος  παρέστη στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε για την Μακεδονία στο Σύνταγμα.

IMG-047c11b89e4e2de0143b4cf1c1dbf783-V.jpg

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

No event in the calendar
March 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31