3 islands

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ Πρός τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας κατά Σάμον, Ἰκαρίαν καί Κορσεούς Ἐκκλησίας

Διά τοῦ παρόντος ἐπιθυμοῦμε ὀφειλετικῶς νά ἐνημερώσουμε τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς μας, ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, ὑπεβλήθη εἰς μιάν τυπικήν, προγραμματισμένην, μικρᾶς ἐκτάσεως, χειρουργικήν ἐπέμβασιν καί ἀναρρώνει ἐν Ἀθήναις.

Εὐχαριστεῖ ὅλους γιά τίς εὐχές καί συντόμως θά ἐπιστρέψει στά ἀκριτικά μας Νησιά.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εκτύπωση Email

Εὐαρέσκεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Εὐσέβιον

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἀπό 24ης/06/2019 Συνεδρίαν Της ἀπεφάσισε, νά ἐκφράσει ὁμοφώνως τήν εὐαρέσκειά Της πρός τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας κ.κ. Εὐσέβιον, γιά τήν πολυετῆ καί καλλίκαρπη διακονία Του στήν Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο), τῆς ὁποίας προεδρεύει τά τελευταία πέντε ἔτη.

Στήν ὑπ’ἀριθμ. Πρωτ. 2912/1452/05-07-2019 Ἐπιστολή πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη μας κ.κ. Εὐσέβιον ἀναφέρονται μεταξύ τῶν ἄλλων καί τά ἐξῆς: «...Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἤχθη ἀσμένως εἰς τήν ὁμόφωνον ἀπόφασιν, ὅπως ἐκφράσῃ ὑμῖν τόν δίκαιον τῆς Ἐκκλησίας ἔπαινον, διά πανθ’ ὅσα ἐπετελέσατε καί ἐπιτελεῖτε κατά τήν πολυεύθυνον διακονίαν ὑμῶν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Κεντρικήν Ὑπηρεσίαν Οἰκονομικῶν» κατά τήν τετραετίαν 2015-2018, τό ὁποῖον «...καταδεικνύει ὅτι ἡ διαχείρισις τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας γίνεται μέ τρόπον χρηστόν, ὁ ὁποῖος εἶναι καρπός τῆς ἐντιμότητος καί τῆς ἐργατικότητος ὑμῶν τε καί τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς...».

Εκτύπωση Email

Ἱερόν Σαρανταλείτουργον 2019

η_θεία_κοινωνία_των_αποστόλων.jpg

Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἡ σπουδαιότερη καί τελειότερη λατρευτική ἐκδήλωσή μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πρός τόν Ἕνα καί μόνο ἀληθινό Θεό μας.Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός στή διάρκεια τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τέλεσε τήν πρώτη Θεία Λειτουργία πάνω στή γῆ καί τήν ἐπισφράγισε λέγοντας: «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν» (Λουκ. κβ 19). Ὑπέδειξε στούς Μαθητές καί κατ’ ἐπέκτασιν σέ ὅλους μας, ὡς μέλη τοῦ Σώματός Του, τόν μυστικό τρόπο γιά νά Τόν ἐνθυμούμαστε, μέσα ἀπό τήν θεία κοινωνία τοῦ Ἀχράντου Σώματός Του καί τοῦ Τιμίου Του Αἵματος.

Ἡ αἱματηρή θυσία τοῦ Χριστοῦ, πού τελέσθηκε ἅπαξ καί διά παντός ἐπί τοῦ Σταυροῦ, τελεῖται ἀναιμάκτως ἀπό τήν Ἐκκλησία μας σέ κάθε Θεία Λειτουργία, μέ μόνο σκοπό τήν συμμετοχή μας στό Ποτήριον τῆς Ζωῆς «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν τήν αἰώνιον». Ὁ Χριστός δέν ζήτησε νά ἐνθυμούμαστε ἁπλά τήν θυσία του, ἀλλά τήν Θεανθρώπινη παρουσία Του, ὡς Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ. Τοῦτο σημαίνει, πώς δέν ἀρκεῖ ἁπλῶς νά ἐκκλησιαζόμαστε, ἀλλά ὀφείλουμε ἐνσυνείδητα νά μεταλαμβάνουμε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, γιά νά ἑνωνόμαστε μέ τόν Χριστό, ἀλλά καί μεταξύ μας, νά ἐνισχυόμαστε στήν πάλη μέ τόν διάβολο καί νά προγευόμαστε τήν χαρά τῆς Βασιλείας Του, ὅπως προτυπώνεται μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας παρέλαβε ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους τήν παράδοση νά τελεῖ καθημερινῶς τήν θεία Λειτουργία, ὥστε οἱ πιστοί νά ἔχουν ζωή καί σωτηρία, ὅπως λέμε καί στήν ἁγία Ἀναφορά. Ἰδιαιτέρως δέ κατά τήν περίοδο τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων ἡ καθημερινή τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας δίδει σέ ὅλους μας τήν εὐκαιρία μιᾶς καλύτερης προετοιμασίας, ἀφοῦ παράλληλα μέ τόν πνευματικό ἀγῶνα τῆς νηστείας, ἔχουμε τήν δυνατότητα διά τῆς συχνῆς κοινωνίας τῶν ἀχράντων Μυστηρίων νά φιλοξενοῦμε συνεχῶς τόν Χριστό στίς καρδιές μας, ὅπως λέμε καί στίς εὐχές τῆς προετοιμασίας γιά τήν θεία Μετάληψη.

Γιά ὅλα αὐτά στήν ἀκριτική μας Ἱερά Μητρόπολι Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν ἡ θεία Λειτουργία θά τελεῖται καθημερινῶς ἀπό 15ης Νοεμβρίου ἕως καί 25ης Δεκεμβρίου 2019:

Στούς Ἱερούς Ναούς

Ἁγίου Νικολάου Βαθέος (Μητροπολιτικός)

Ἁγίου Χαραλάμπους Βαθέος

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἄνω Βαθέος

Συλλήψεως Τιμίου Προδρόμου Ἀμπέλου

Ἁγίου Νικολάου Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας

Ἁγίου Νικολάου Φούρνων Κορσεῶν

Καί στίς Ἱερές Μονές

Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου

Καί Τιμίου Σταυροῦ Μαυρατζαίων

Εκτύπωση Email

107 χρόνια ἀπό τήν Ἕνωση τῆς Σάμου μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα

77080315_2739657549406878_5712886710812016640_o.jpg

Μέ λαμπρότητα καί ἐθνική ὑπερηφάνεια τιμήθηκε πανδήμως ἡ 107η ἐπέτειος τῆς Ἑνώσεως τῆς Σάμου μέ τήν Ἑλλάδα, μέ τήν διακεκριμένη παρουσία τῆς Α.Ε. τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ.κ. Προκοπίου Παυλοπούλου.

20191110_083035.jpg

Ὁ ἑορτασμός ξεκίνησε νωρίς τό πρωϊ τῆς Κυριακῆς 10ης Νοεμβρίου 2019 μέ τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Βαθέος, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, συλλειτουργούντων τῶν Ἱερέων τῆς πόλεως Σάμου.

 

Στήν ἐπίσημη Δοξολογία ἡ ὁποία τελέσθηκε παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, τῶν Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τῆς Νήσου, τῶν Σχολείων τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης καί πλήθους κόσμου, ὁ Σεβασμιώτατος προσεφώνησε ἐγκαρδίως τόν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο κ.κ. Παυλόπουλο τονίζοντας πώς τό θαῦμα τῆς Ἑνώσεως τῆς Σάμου μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα ἦταν καρπός τῆς ἑνότητος καί τῆς ὁμοψυχίας τῶν προγόνων μας. Μάλιστα πρός τοῦτο τόν παρεκάλεσε ἐπί λέξει: «ὡς τό ὁρατόν σύμβολον τῆς ἱερᾶς ἑνότητος καί ὁμοψυχίας τοῦ Ἔθνους μας, νά συμβάλει, ὥστε ὅλοι οἱ Ἕλληνες μέ τήν γενναιότητα καί τό ἀνδρεῖο φρόνημα, πού μᾶς διακρίνει καί ὑπό τό φῶς τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεώς μας νά διαφυλάξουμε τήν ἐθνική ἑνότητα, ὁμοψυχία μας καί τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας παράδοσή, ἰδίως στήν σύγχρονη δυσμενῆ συγκυρία, ἐν μέσῳ πολλῶν καί πιεστικῶν προβλημάτων, συνδεομένων κυρίως μέ τίς ἀνεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, ὥστε νά συνεχίσωμεν φυλάσσοντες τά σύνορά τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος, πρός ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τῆς ἱστορικῆς μας πορείας.»

Ἀκολούθως καί εἰς ἀγαθήν ἀνάμνησιν τῆς ἰδιαιτέρως τιμητικῆς παρουσίας Του, δώρησε στόν ὑψηλό Ἐπισκέπτη τό συλλεκτικό ἐπετειακό λεύκωμα γραμματοσήμων, τό ὁποῖο ἐξέδωσε ἡ Τοπική μα Ἐκκλησία, ἐπί τῇ ἑκατονταετηρίδι ἀπό τῆς Ἑνώσεως ἐν ἔτει 2012.

77104925_811976289234214_7846214992712957952_o.jpg

75054905_775472819566307_7411044005724553216_n.jpg

Ἐν συνεχείᾳ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου, τελέσθηκε τό τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ ἀδριάντα τοῦ Θεμιστοκλέους Σοφούλη, τοῦ, ὁμοῦ μετά τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σάμου Κωνσταντίνου Βοντζαλίδου, πρωτεργάτου τῆς Ἑνώσεως καί μετέπειτα Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος.

Οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν μέ τήν μεγαλειώδη παρέλαση, μαθητῶν, σωμάτων ἀσφαλείας καί τοῦ στρατοῦ. Ἰδιαίτερη αἴσθηση προκλήθηκε, ὅταν παρήλασε μιά διμοιρία Εὐζώνων τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς, ἡ ὁποία ἦλθε πρός τοῦτο γιά πρώτη φορά.

Στιγμιότυπο_οθόνης_468.png

74484500_811975795900930_5599496619260116992_o.jpg

Τέλος, στήν παρέλαση συμμετεῖχε ἐνεργά ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία, καθώς παρήλασαν μέλη τῶν Νεανικῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων καί χορευτικῶν τμημάτων τῶν Ἐνοριῶν μας, τούς ὁποίους καί συγχαίρουμε, μαζί μέ ὅλους τούς συμμετασχόντες, καθώς μέ τόν τρόπο τους ἀπότισαν τόν ὀφειλόμενο φόρο τιμῆς στούς μακαριστούς μας προγόνους, οἱ ὁποῖοι ἀγωνιζόμενοι ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, μᾶς κληροδότησαν τό βραβεῖο τῆς ἐλευθερίας, πού κέρδισαν ἀπό τόν Θεό.

73390745_10217914281123090_969204583463124992_o.jpg74783336_10217914282723130_4163940329268969472_o.jpg

 

 

Εκτύπωση Email

Ἑόρτια ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τήν 28η Ὀκτωβρίου 1940

DSC_0013.JPGΜέ νεανικό ἐνθουσιασμό, παιδική ἁπλότητα καί ἰδιαίτερη χάρη πραγματοποιήθηκε ἡ ἑόρτια ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν γιά τήν ἐπέτειο τοῦ «ΟΧΙ» τῆς 28ης Ὀκτωβρίιου 1940.

Ἡ ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα τήν Δευτέρα 28η Ὀκτωβρίου 2019 στίς 19.00΄ τό ἀπόγευμα, στό Ἀμφιθέατρο τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Σάμου, τό ὁποῖο φάνηκε μικρό γιά νά φιλοξενήσει τό μεγάλο φιλοθεᾶμον κοινό, πού γέμισε ἀσφυκτικά τόν χῶρο του, γιά νά παρακολουθήσει τήν ἐκδήλωση, πού διοργάνωσε ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία καί νά χειροκροτήσει ζωηρά τήν παιδική καί νεανική χορωδία μας «ΕυΩΔΗα», γιά τήν ἄριστη παρουσία της καί τήν ἐξαίρετη ἀπόδοση τῶν ὕμνων καί τῶν τραγουδιῶν, τά ὁποῖα ἐπένδυσε μουσικά ἡ ὀρχήστρα τῆς 79ης ΑΔΤΕ.

Ὁ Σεβασμιώτατος κλείνοντας τήν ἐκδήλωση, φανερά συγκινημένος ἐπαίνεσε τά παιδιά καί τήν δασκάλα τους κα Ἄννα Κωσταρᾶ, τήν ὀρχήστρα τοῦ Στρατοῦ ὡς καί ὅλους τούς καθ’ οἱονδήποτε τρόπο συμμετασχόντες καί τέλος εὐχαρίστησε τούς γονεῖς, πού ἐμπιστεύονται τά παιδιά τους στήν μητρική ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας μας, μαθαίνοντάς τους νά ἀγωνίζονται γιά τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα.

FB_IMG_1572347142054.jpgFB_IMG_1572347196116.jpgFB_IMG_1572347203289.jpgFB_IMG_1572347148799.jpgDSC_0036.JPGFB_IMG_1572347125508.jpg

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

No event in the calendar
December 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31