3 islands

  • samos vathi
  • ikaria
  • museum banner

Η ΣΑΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ

 ο_Σταυρός_Του_στα_χαλάσματα_της_ζωης_μας.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=mDX4RjED5Rs

ΟΙ ΛΑΒΩΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ...

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ
 - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΙΒΑΝ: GR5601104010000040154520072
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ: GR4601727080005708022539451

Εκτύπωση Email

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ «Ἔχει ὁ Θεός»

Ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα καί μέ τούς Ἱερούς μας Ναούς πληγωμένους ἀπό τόν σεισμό τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου 2020, ὑπό τό κράτος τῆς ἀβεβαιότητος καί τῆς ἰσχύος τῶν μέτρων ὑγιειονομικῆς προστασίας λόγῳ τῆς πανδημίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος ἀπευθύνθηκε ἐγγράφως πρός τούς δύο Δήμους τοῦ Νησιοῦ, ζητώντας τήν παραχώρηση τῆς Αἴθουσας Ἐκδηλώσεων τοῦ Πυθαγορείου γιά τήν Ἀνατολική Σάμο καί τῆς Αἴθουσας Ἐκδηλώσεων Καρλοβάσου γιά τήν Δυτική Σάμο, ὥστε νά στεγασθοῦν οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, λόγῳ ἀκαταλληλότητος τῶν ἐκεῖ Ἱερῶν Ναῶν.

Λαβόντες τήν συγκατάθεση ἀμφοτέρων τῶν Δήμων, ἐπιθυμοῦμε διά τοῦ παρόντος νά ἐκφράσωμε τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας πρός τούς ἀξιοτίμους κ.κ. Δημάρχους γιά τήν συναντίληψη, τήν συμπαράσταση καί τήν ἄριστη συνεργασία. Χαιρόμαστε εἰλικρινῶς διότι ἀνταποκρίθηκαν μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης σέ μιά ἀγωνιώδη ἀναζήτησή μας, δεδομένου, ὅτι κατά τόν ἑορτασμό τοῦ Πάσχα οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί μας δέν θά εἶχαν τόπο νά ζήσουν τήν λατρευτική ζωή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, τόσο στό Καρλόβασι, ὅσο καί στό Πυθαγόρειο, ἀφοῦ μέχρι τοῦδε ὅλες οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες καί Θεῖες Λειτουργίες τελοῦνται σέ παρεκκλήσια καί μέ ἐλάχιστο κόσμο, λόγῳ καί τῶν  σχετικῶν ὑγιειονομικῶν ἀπαγορεύσεων.

Ἰδιαιτέρως ὅμως ἐπιθυμοῦμε νά εὐχαριστήσωμε τά μέλη ἐκεῖνα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ἀνατολικῆς Σάμου, τά ὁποῖα κόντρα στίς ἰδεοληψίες καί τίς ἐμμονές κάποιων ἐπέλεξαν νά συμπαρασταθοῦν στήν Μητέρα καί Τροφό τοῦ Ἔθνους καί τοῦ Γένους μας καί μέ κατανόηση καί ὑπευθυνότητα νά φανοῦν ἀρωγοί στήν Τοπική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

Δέν πρόκειται νά σχολιάσουμε ὅσα εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος ἀπό τήν συγκεκριμένη συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. Ὅμως θεωροῦμε πώς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς ἡ ἐπικρατοῦσα καί συνταγματικῶς κατοχυρωμένη, δέν μπορεῖ νά συγκρίνεται καί νά τίθεται στήν ἴδια θέση, οὔτε μέ Μ.Κ.Ο., οὔτε μέ ἄλλα δόγματα ἤ θρησκεύματα. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στηρίζει καί προωθεῖ τήν ἀνεξιθρησκεία καί τήν ἐλευθερία. Δέν διακρίνει χρώματα καί ἰδεολογίες. Δέν διαχωρίζει τούς ἀνθρώπους ἀνάλογα μέ τό κόμμα. Δέν δίνει χῶρο σέ νοοτροπίες καί ἐκφράσεις, πού ἐμπίπτουν στόν νόμο περί ρατσισμοῦ. Καί κυρίως πάντοτε ἀνέχεται καί ὑπομένει τούς πάντες καί τά πάντα, κρατώντας σταθερά τή ματιά της καί τήν βεβαία ἐλπίδα της στόν Χριστό, τόν Ἀρχηγό, Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας.

Γιά τόν λόγο αὐτό ἀδυνατοῦμε νά ἐξηγήσουμε τήν παρομοίωση τοῦ αἰτήματός μας μέ τήν κερκόπορτα, ὅπως ἀκούσθηκε στό Δημοτικό Συμβούλιο! Κερκόπορτα στήν Ἐκκλησία; Μᾶλλον ἦρθε ἡ στιγμή νά τό ἀκούσουμε, ὡς «ἀντίδωρο εὐχαριστίας», μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821, γιά τά ὅσα ἡ Τοπική Ἐκκλησία προσέφερε διαχρονικά στόν ἀγῶνα τῆς ἐλευθερίας τῆς Σάμου!

Δέν θελήσαμε νά οἰκειοποιηθοῦμε τήν Αἴθουσα. Δέν ἀπαιτήσαμε κάτι παράλογο. Μέ πολλή εὐγένεια ζητήσαμε τήν διευκόλυνση τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ γιά τίς ἡμέρες τοῦ Πάσχα, ἑνός Λαοῦ, τόν ὁποῖον τάχθηκαν νά ὑπηρετοῦν οἱ ἐκλεγμένοι ἐκπρόσωποί του.

Ὑπενθυμίζουμε μόνον, ὅτι στήν πρώτη παράγραφο τοῦ ἄρθρου 13 «Περί θρησκευτικῆς ἐλευθερίας» ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη καί πώς ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀτομικῶν καί πολιτικῶν δικαιωμάτων δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις κανενός.

Εὐχαριστώντας γιά μιά ἀκόμη φορά τόν κ. Δήμαρχο καί τούς Δημοτικούς Συμβούλους, πού σεβάσθηκαν τήν ἀγωνία μας, νά μεριμνήσουμε γιά τήν τέλεση τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Πάσχα, εὐχόμαστε πρός ὅλους καλό ὑπόλοιπον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί με τό καλό νά προσκυνήσουμε τά Ἄχραντα Πάθη καί τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐγκάρδιες εὐχές ἀπευθύνουμε καί πρός Ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ὁμίλησαν περιφρονητικά γιά τήν Ἐκκλησία, ὄχι μόνο στό Δημοτικό, ἀλλά καί στό Τοπικό Συμβούλιο. Ἔχουμε λόγους νά ἀπαντήσουμε καί πολλά νά τούς ὑπενθυμίσουμε, ἀλλά δέν θά τό πράξουμε. Πρῶτον γιά λόγους διάκρισης καί ἀγάπης καί δεύτερον λόγῳ τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ὡς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὀφείλουμε ὅλοι, Κλῆρος καί Λαός, νά προασπίζουμε τήν εἰρήνη, τήν ἑνότητα, τήν καταλλαγή καί νά ἐγγυώμαστε τήν ἁρμονική συμβίωση καί συνύπαρξη ὅλων, στίς ἰδιαίτερα δύσκολες συνθῆκες, τίς ὁποῖες βιώνουμε τόν τελευταῖο καιρό στό ἀκριτικό μας Νησί. Ἄς γνωρίζουν μόνον, ὅτι κατ’ οὐσίαν, χωρίς ἴσως νά τό ἀντιλαμβάνονται, μᾶς ἀπένειμαν τίτλους τιμῆς, διότι μέ τέτοιες συμπεριφορές ἀναγνωρίζουμε καλύτερα τόν κλῆρο μας καί τήν γνησιότητα τῆς ἀποστολῆς μας. Ὁ Κύριός μας εἶναι ξεκάθαρος στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου: «Εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσι» (Ἰω. ιε΄20).

Καλό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί μέ τό καλό ἡ ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί  τό ἅγιον Πάσχα.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ G΄ Κυριακή Νηστειῶν, 4 Ἀπριλίου 2021 † Σταυροπροσκυνήσεως (Μαρκ. η 34 – θ 1)

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί,

Σήμερα, στό μέσον χρονικά τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, δεσπόζει στούς Ναούς μας ὁ Τίμιος Σταυρός. Ὑψώνεται καί προσκυνεῖται γιά λόγους ἱστορικούς, ἀλλά κυρίως πνευματικούς.

Σύμφωνα μέ τήν ἐκκλησιαστική μας ἱστορία στίς 6 Μαρτίου 326 ἡ Ἁγία Ἑλένη, μητέρα τοῦ πρώτου Χριστιανοῦ Αὐτοκράτορος Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀνεύρε τόν Τίμιο Σταυρό, μετά ἀπό πολύμηνες καί κοπιώδεις προσπάθειες. Ἐπειδή ὅμως ὁ Μάρτιος συμπίπτει πάντοτε μέσα στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καί λόγῳ τοῦ πένθιμου χαρακτῆρος τῶν ἡμερῶν δέν θά μποροῦσε νά τελεσθεῖ πανηγυρικά ἡ ἀνάμνηση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, ἡ Ἐκκλησία μας ὅρισε τήν σημερινή ἑορτή μέ σκοπό νά θυμηθοῦμε τήν εὕρεση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἀλλά καί γιά νά τόν προσκυνήσουμε καί νά λάβουμε τήν χάρη καί τήν δύναμή Του γιά τό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Γιά νά ἀναθαρρήσουμε, ὅπως σημειώνουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, βλέποντας  τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μετά τήν σταύρωση τοῦ Κυρίου μας ἔπαυσε νά εἶναι ὄργανο θανατικῆς καταδίκης καί ἔγινε τρόπαιο τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ ἐπί του διαβόλου καί τοῦ θανάτου καί ὄργανο σωτηρίας γιά τούς πιστούς Χριστιανούς. Μάλιστα ἀπό τήν σταύρωση τοῦ Κυρίου μας ἐπ’ αὐτοῦ ἔπαυσε νά εἶναι ἕνα ἄψυχο ξύλο. Ἔλαβε ζωή ἀπό τό τίμιο καί ζωοποιό αἷμα τοῦ Κυρίου μας πού ἔρρευσε πάνω Tου καί τόν κατέστησε Πρόσωπο καί ταυτόχρονα καί θρόνο τοῦ Χριστοῦ. Γιά τόν λόγο αὐτό τόν προσφωνοῦμε καί ἐπικαλούμαστε τήν χάρη καί τήν δύναμή Του λέγοντας: «Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου» καί «Ἡ ἀήτηττος καί ἀκατάλυτος καί θεία δύναμις τοῦ Τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ μή ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς», ὅπως ἀκοῦμε αὐτήν τήν περίοδο στήν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου.

Ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι τό καύχημα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Τοῦτο δηλώνεται ἀπό τό γεγονός, ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί φέρουμε ἐπί τοῦ στήθους μας τόν Τίμιο Σταυρό. Δέν εἶναι κόσμημα, ἀλλά ὁμολογία πίστεως. Τόν τίμιο Σταυρό τόν λαμβάνουμε κατά τό Ἅγιο Βάπτισμα καί ἔκτοτε περικοσμοῦμε τούς ἑαυτούς μας μέ τήν χάρη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐνεργοποιώντας μέ τήν πίστη  μας τήν θεϊκή Του δύναμη γιά τή σωτηρία μας. Γιά τόν λόγο αὐτό ὅταν πρόκειται νά ἀγοράσουμε ἤ νά φορέσουμε ἕνα σταυρό, θά πρέπει νά εἴμαστε προσεκτικοί νά ἐπιλέγουμε ἕνα σωστό στό σχῆμα σταυρό καί ὄχι κάτι πού μπορεῖ νά θυμίζει σταυρό, διότι δέν πρόκειται γιά κόσμημα, ἀλλά ἐπαναλαμβάνουμε γιά ὁμολογία πίστεως καί φυλακτήριο τῆς ζωῆς μας. Γιά τόν ἴδιο λόγο πρέπει νά εἴμαστε καί προσεκτικοί ὅταν κάνουμε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ στό σῶμα μας. Ἀρκεῖ νά κάνουμε μία φορά τόν σταυρό μας, ἀλλά σωστά καί ὄχι σάν νά παίζουμε κιθάρα ἤ σάν νά κάνουμε ξόρκια.

Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ εἶναι ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Σταυρός ταυτίζεται μέ τόν Χριστό. Εἶναι ὁ θρόνος τῆς χάρης Του, πρός τόν ὁποῖον προσερχόμαστε μέ παρρησία γιά νά λάβουμε ἔλεος καί νά βροῦμε χάρη γιά βοήθεια στόν κατάλληλο καιρό, ὅπως ἀκούσαμε νά λέει σήμερα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν Πρός Ἑβραίους ἐπιστολή Του (δ 16). Γι’ αὐτό καί ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στίς 14 Σεπτεμβρίου εἶναι δεσποτική ἑορτή καί μάλιστα ἔχει καί δύο Κυριακές, πρίν καί μετά τήν Ὕψωση, ὅπως ἔχουν καί τά Χριστούγεννα καί τά Θεοφάνεια, πού εἶναι μεγάλες δεσποτικές ἑορτές. Αὐτό καί μόνον ἀρκεῖ γιά νά ἐννοήσουμε τό μέγεθος καί τή σπουδαιότητα τῆς σημερινῆς ἡμέρας, μέ τήν ἀπό μέρους μας προσκύνηση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Ὁ Τίμιος Σταυρός κυριαρχεῖ στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὡς σύμβολο, ἀλλά καί ὡς ἦθος. Βιώνεται βέβαια πάντοτε ὑπό τό πρίσμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Σταυρός λαμβάνει τίς ἄπειρες διαστάσεις Του λουσμένος στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ διάβολος πίστευε, πώς ὅσο εὔκολα νίκησε τούς Πρωτοπλάστους, θά νικοῦσε καί τόν Χριστό. Ἐπεχείρισε μέ τούς τρεῖς πειρασμούς στήν ἔρημο, ἀλλά δέν τά κατάφερε (βλ. Ματθ. δ, 1-11). Ἔστρεψε τότε ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ τούς ἀνθρώπους καί νόμιζε, πώς μέ τόν ἀτιμωτικό σταυρικό θάνατο θά ἔκλεινε τό κεφάλαιο «ΧΡΙΣΤΟΣ». Ὅμως σύμφωνα μέ τόν Μέγα Βασίλειο ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας τόν νίκησε μέ τά ἴδια του τα ὅπλα. Διότι ὁ διάβολος χρησιμοποίησε τό δένδρο τῆς γνώσης τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, πού βρισκόταν στό κέντρο τοῦ Παραδείσου ὡς ἀγκίστρι καί μέ δόλωμα τήν θέωση ἔβγαλε τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Παράδεισο. Ὁ Χριστός τώρα μέ τή σειρά Του χρησιμοποίησε τόν Σταυρό, κατά τόν ἴδιο τρόπο. Ἔβαλε γιά δόλωμα τήν ἀνθρώπινη φύση Του καί ἀγκίστρευσε τόν διάβολο. Καί ὅπως οἱ Πρωτόπλαστοι δέν εἶδαν τήν δολιότητα τοῦ διαβόλου, ἔτσι τώρα ὁ διάβολος δέν ἀντιλήφθηκε τήν θεϊκή φύση τοῦ Χριστοῦ. Ἔτρεξε νά καταπιεῖ καί νά ἐξαφανίσει τόν Χριστό, στήν οὐσία ὅμως καταπόθηκε ἀπό τόν Θεάνθρωπο Κύριό μας, ὅπως λένε χαρακτηριστικά καί οἱ ὕμνοι τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Πάσχα, πού ψάλλουμε τό Μεγάλο Σάββατο τό πρωϊ. Διότι  ἐξαιτίας τῆς θεϊκῆς φύσης, ἡ ὁποία εἶναι ἑνωμένη μέ τήν ἀνθρώπινη φύση στό θεανδρικό Πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου, ἀνέστη ἀπό τούς νεκρούς καί ἔτσι ψάλλουμε «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τόν θάνατον...» στό ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο τοῦ βαρέος ἤχου.

Σέ ἕνα τροπάριο τῆς ε΄ ὠδῆς τοῦ α΄ κανόνος τῆς σημερινῆς ὑμνολογίας, λέει πώς ἡ Ἐκκλησία ἐννοεῖται ὡς ὁ Παράδεισος πάνω στή γῆ, γιατί ἔχει στό κέντρο της τόν ζωηφόρο Σταυρό τοῦ Κυρίου, ἀπό τόν ὁποῖον καθώς τόν ἀγγίζουμε μετέχουμε στήν ἀθανασία. Ἡ μετάληψη τοῦ καρποῦ τοῦ δένδρου τῆς γνώσης τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ ἔβγαλε τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Παράδεισο. Ἡ μετάληψη τοῦ καρποῦ τοῦ Σταυροῦ, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ διατηρεῖ τόν ἄνθρωπο στόν Παράδεισο καί μάλιστα ἐγγυᾶται τήν αἰώνια παρουσία του στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μάθαμε νά ζοῦμε κάτω ἀπό τήν προστασία καί τήν χάρη τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Μάθαμε πώς ὁ τίμιος Σταυρός εἶναι ὁ φύλακας τῆς Οἰκουμένης καί ὁ δικός μας. Μάθαμε, πώς εἶναι ἡ ὡραιότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ κραταιός προστάτης τῶν Ὀρθοδόξων Ἡγετῶν μας, ἡ δόξα τῶν Ἀγγέλων καί τό ἀγιάτρευτο τραῦμα τῶν δαιμόνων. Μάθαμε πώς ἔχουμε τόν Σταυρό ὅπλο κατά τοῦ διαβόλου, ἀναγνωρίζοντας τόν διάβολο ὡς τόν μόνο ἐχθρό μας καί τόν πόλεμο ἐναντίον Του ὡς τόν μόνο πόλεμο τῆς ζωῆς μας. Ὅλα αὐτά ὅμως γιά νά ἀπηχοῦν στήν πραγματικότητα τῆς ζωῆς μας πρέπει ὄχι μόνο νά πιστεύουμε στόν Χριστό καί νά ἐπικαλούμαστε τή χάρη τοῦ Τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἀλλά καί νά ἀποδεικνύουμε τήν πίστη μας, προετοιμαζόμενοι νά κοινωνουμε συνεχῶς ἀπό τά ἄχραντα Μυστήρια.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε αὐτήν τήν μεγάλη δωρεά, νά ζοῦμε στόν Παράδεισο τῆς Ἐκκλησίας τρεφόμενοι μέ τούς καρπούς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ γιά νά ἔχουμε τήν ζωντανή, πραγματική ἀνάμνηση τοῦ Χριστοῦ καί συνεπῶς ζωή καί σωτηρία. Ἀμήν.

Ὁ ἑορτασμός τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐπανάσταση τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας (1821-2021), στήν ἀκριτική Ἱερά Μητρόπολη Σάμου καί Ἰκαρίας

164822416_1191838561247983_8381152405464612747_o.jpg

Μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια καί ἐθνική ὑπερηφάνεια ἑορτάσθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Σάμου καί Ἰκαρίας ἡ ἐπέτειος τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς Ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας τοῦ 1821, μέ κέντρο τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βαθέος Σάμου.

165251476_1191838451247994_4796017133426291926_o.jpg

Τό πρωϊ τῆς κυριωνύμου ἡμέρα τῆς διπλῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἐθνικῆς μας ἐπετείου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Εὐσέβιος τέλεσε τήν θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας ἀνεγνώσθη τό Ἐγκύκλιο Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου περί τῆς ἀναμφισβητήτου προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας μας στόν ἀγῶνα τοῦ 1821 ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀπομνημονευμάτων τῶν Ἀγωνιστῶν.

164847127_1191838274581345_218490508567987493_o.jpg

Ἀκολούθως προέστη τῆς ἐπισήμου Δοξολογίας γιά τήν Ἐθνική Ἑορτή, παρουσίᾳ τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί τῶν σημαιοφόρων μόνον τῶν Σχολείων μας, λόγῳ τῶν μέτρων ὑγιειονομικῆς προστασίας.

165262582_1191838994581273_1634453479632316050_o.jpg

Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος, εὐχόμενος πρός τούς παρόντας, ὁμίλησε ἐπ ὀλίγον ἐπικαίρως, καταλήγοντας ὡς ἐξῆς: «Στούς δύσκολους Ἐθνικούς καιρούς, πού διανύουμε σήμερα καί κινδυνεύουμε νά χάσουμε τήν ἐθνικοθρησκευτική μας ἐλευθερία καί ὑπόσταση, χρειάζεται νά ἀναβαπτισθοῦμε στήν πνευματική κολυμβήθρα τῶν Μαρτύρων, τῶν Ἡρῴων καί Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. Τό Ἔθνος μας μεγαλούργησε καί οἱ Ἕλληνες πρόγονοί μας νίκησαν, γιατί πίστευαν στόν Θεό, στηρίζονταν στήν Ἐκκλησία καί ἦταν ἑνωμένοι καί ὁμονοοῦντες. Μόνο μέ τόν Χριστό καί τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Μόνο μέ τήν ἐθνική καί ψυχική ἑνότητα καί ὁμόνοια. Μόνο ὅταν ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Ὀρθοδοξία γίνει πάλι τό κέντρο τῆς Ἐθνικῆς μας συσπείρωσης, κιβωτός καί σκέπη τοῦ Ἔθνους, θά μπορέσουμε νά ξεπεράσουμε τίς σημερινές δυσκολίες καί νά σώσουμε τήν ἰδιοπροσωπεία μας.

164802179_1191839321247907_7040217401032636655_o.jpg

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀκολούθως χοροστάτησε στήν Ἐπιμνημόσυνη Δέηση καί παρέστη στήν κατάθεση στεφάνων στό Ἡρῷον τῆς Πλατείας Πυθαγόρα, ἐνῶ ἀνήγγειλε τούς ἑορτασμούς τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, πού διοργανώνει γιά τό προσεχές θέρος ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί προσελεύσει τῶν Μελῶν Αὐτῆς.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28